simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܨܦ
AbbaIs:Ascet ¹ܠܡܨܠܝܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܕܢܢܗܪ ܠܒܟ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܙܟ̇ܐ̣ ܡܬܟܠܠ̣ ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܕܡ̇ܠܟܐ
AbbaIs:Ascet ³ܠܐ ܢܘܡܬܐ ܠܓܒܝܢܝܟ̣̈ ܡܛܠ ܕܬܬܦܨܐ ܝܝXXXܐܝܟ ܛܒܝܐ
AbbaIs:Ascet ܚܪܝܦܐ ¹ܗܘ ܆ ܡܛܠ ܣܢܐܬܐ XܝXX 6ܕܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܘܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ |ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܢ̣ ܘܢܐܣܐ
ActsGregPirang ܠܡܘܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ : ܡܛܠ ܕXܝܝܝܝܐ X ⁸
ActsMiaphysites ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
ApocPs-Meth ܡܠܟܘܬܐ ³ܥܡܗ ܇ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ⁴
Ath:ExposPs ܠܕܘܝܪ . . ܡܛܠ ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Ath:ExposPs ܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ XX 5ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
Ath:ExposPs ܒܝܫܬܐ̈ ܦܪܥܘܗܝ ܗ̣ܢܘ ܡܛܠ ܕܐܬܕܟܪ ܡܢ ܪܫܝܬܐ
Ath:HomEpist ܠܚܘܕ ܚ̣ܛܘ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ
Ath:Treatises ܥܒܕܗ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬܗ . ܗ̇ܝ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܝ ܚܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
BarBahl:SyrLex ܠܚܡ ܐܦܪܬܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܝܗ