simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet |ܐܠܗܐ ܇ ܗܐ ܟܬܒ̇ܬ ¹ܠܟܘܢ ܇ X ܩܪܘ ܐܝܟ ܕܠܡܛܪ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ XܝX XX X 4ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AbbaIs:Ascet ܐܣܟܡܗ . XX ܘܐܢ ܠܡܝ̈ ܪܓܠܝܟ̈ ܬܩܘܡ ܇ ܘܠܚܫܚܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܫܡ̣ܥܬ̣ ܠܐ ܬܐܡܪ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚ̣ܙܝܬ . XX ܠܐ ܬܚܣܕ ܠܐܢܫ
AbbaIs:Ascet ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܛܘܠ ܓܒܪܐ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܐܢܬܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܝ ܓܒܪܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠ ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܡܛܠ ܓܝܪ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܙ̈ ܢܐ ܕܐܒܠܐ : ܝܝXXX--ܝXXXX X ܩ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܒܠ ܡܛܠ ¹ܝܝX XܝX X--ܝܝX X X ܕܐܒܠܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܟܠ ܡܛܠ ¹²ܩ̇ܕܡ ܬܩ̣ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ : ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܬܚܫܚ ܒܦܓܪܗ : ܕܡܢܟܪܝܐ XX ܥܒܕܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܆ ܐܨܛܪܝܬ ܐܪܥܐ ܬܚܘܬܝܗܘܢ̣ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܟܠ ܡܐ ܕܒܥܠܡܐ̣ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܡܛܠ 0O⬩ܐܢ ܐܢܫ ²ܡܚܒ ܠܥܠܡܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܚܘܒܗ ܕܐܒܐ ܇ ³ XX
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܝܨܦܘ ܕܦܘܪܩܢܐ ¹ܕܝܠܟܘܢ ܆ ܕܠܐ ܡܛܠ XX ܐܢ ¹ܟܣܝܐ ܘܐܢ ܓܠܝܐ . XX ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̣̈ ܝܠܦܘ
AbbaIs:Ascet ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ̈ ܫܙ̈ ܘܝܐ : XXܢ̇XܢܩX X XXXXX 1 ܝܘܠܦܢܐ ܡܛܠ Xܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ̈ ܫܪܘܝܐ̈ : X 6X XX⁰ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܝܝܐ
AbbaIs:Ascet ܕܟܕ ܡܚܪܪܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܚܫܐ̣̈ |ܬܥܒܕ ܥܐܕܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܡܢܝܐ ܥܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ⁵0 ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܢܘܢܐ̣̈ ܐܢ ܡܛܠ | 1ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܐܢ ܡܬܛܒܥܢ̈ ܒܡܝܐ̈ ܡܝܬܢ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܣ̇ܝܒܪܬ̣ ܫ̇ܕܪܬ ܠܡܕܥ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܇ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ X ܡܫܬܟܚ ܨܐܕܘܗܝ ܆ ܟܬ̇ܒ X ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܘܐܡ̇ܪ : ܒܕܓܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܨܒܝܐ ¹ܠܡܗܦܟ ܠܘܬ ܐܠܗܐ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ̣ ܐܬܦܢ ²ܠܘܬ ܡܛܠ ܠܐ ܕܚܘܠܬܢܐ ܘܩܫܝܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܕܩܪ ܡܢ ܬܐܪܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܦܠܢ̣ ܘܢܓܠܐ ܒܡܠܬܐ ܬܪܥܝܬܗ ܆ ³³ܩ̇ܛܠ ³⁴ܠܢܦܫܗ ܕܐܚܘܗܝ ܡܛܠ |ܐܚܘܗܝ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܥܬܝܕ ³²ܠܡܐܡܪ ܡܕܡ̣ ܐܘ ܕܦܠܢ ܐܡ̣ܪ
AbbaIs:Ascet ¹ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܒܝܬ ܓܘܣܐ̣ ܘܢܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܡܛܠ ܠܟܘܠܗ̇ ܐܪܥܐ . XX X4ܢܥܪܘܩ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̣̈ ܬܚܝܬ ܣܬܪܗ ܆
AbbaIs:Ascet ܟܠ ܒܪܐܢܫ̣ܐܢ ³ܛܒܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܘܐܢ ܒܝܫܐ̈ . ܘܡܟܝܠ ܪܓܬܐ ܡܛܠ ܕܢܐܬܐ ܗܟܝܠ ²ܨܝܕ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ̣ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܒܢܬ̈ ܚܝܬ ܇ ܐܢ ܗܟܝܠ ܝܥܩܘܒ ܒܪܝ⁵ ܡܢܗܝܢ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬܬܐ̣ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܥܡܗ̇ . ܘܐܡܪܬ ܠܝܣܚܩ : ܐܟܪܝ ⁴ܠܒܝ ܠܚܝܝ̈
AbbaIs:Ascet ܚܡܪܐ . X X ܪܙܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܆ ܡܛܠ ¹ܟܝܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ̣ ܠܥܠܡ XX ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܣܪ Xܝ ܝܝX XXܐܢܘܢ̣ ܠܡܫܦܪ ܡܛܠ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܠܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ