simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܗܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̣ ⁸ܒܟܠ ܡܕܡ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܐ ܡܛܠ ܝ ܢܐܢܠܘܢ ܒܬܪ XX ¹⁴ܐܣܝܙܐ̈ ¹³ X ܕܚܣܡܝܢ ܘܦܓܥܝܢ ܒܗ̇ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ XX ܐܝܟ ܥ̇ܒܪܐ ²²ܕܝܠܗ ܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܫܒܝܠܗ . ܡܛܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܕܒܬܘܠܬܐ̈ ²¹ܢܗܘܝܢ̈ ܠܗ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ²⁷ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܡܛܠ ²⁵ܢܨ̇ܐ ܥܡܗ ²⁶ܐܒܘܗܝ : ܝ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܇ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪ : ²⁸ܕܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܗܠܟ ܒܗܘܢ ܇ ܗܕܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ddX²ܐܝܠܝܢ X . X² ²ܩ X X ddܝ ܫܠܡܐ ²⁴ X ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ̣ ܘܬܛܢ ܐܢܫܘܬܐ ܘܬܝܩܪܟ ܡܛܠܬܗ ܆ ܫܒܘܩܝܗܝ ܘܐܪܡܐ ܡܛܠ ܡܥܕܪܐ ܠܢܦܫܟ . X X X0ܐܢ ܐܝܬܝܟ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܩܦܚ ܠܦܓܪܟ
AbbaIs:Ascet ܦܥܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܝܠܗܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܛܠ ²⁸ܒܬܪ ܥܩܒܬܗ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ | ܕܗܠܟ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ̣
AbbaIs:Ascet ܛܘܟܣܐ ܕܐܚܐ ܫܪܘܝܐ̈ : XXX X8X⁰X·X1 ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܣ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܢ X Xܝ ܡܕܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܦܘܠܚܢܗ ܩܕܝܫܐ . ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܕܒܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̈ X ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܒܥܠܕܒ̇ܒܐ ܆ ³⁸ܘܡܗܝܡܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܘܡܟܢܫ ܠܗ̣
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ |ܕܐܚܝܕܐ ¹ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ̣ ܟܕ ܡܬܕܩܪܐ X X ܡܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܪܓܙܬܘܢ ܠܐܠܗܐ̣ ܐܫܬܠܡܬܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . XX
AbbaIs:Ascet ⁵ܕܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܐܢܫ ⁸ܕܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܡܛܠ ܡܚܬ ܠܗ̇ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܢܦܫܝ . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣
AbbaIs:Ascet ܛܘܟܣܐ ܕܫܙ̈ ܘܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝܢ : ܝXX·ܝXX 1 ܡܛܠ ܕܝܠܣ ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܫܪܘܝܐ̈ : XXXX·ܝXXX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܒܠ ܐ . ܝX X ܘܝ ܠܝ̣ ܘܝ ܠܝ̣ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܣܘܥܙ̈ ܢܐ ܕܐܒܠܐ : ܝܝXXX--ܝXXXX X ܩ
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܕܐܢ ܗܘ ܕܬܬܟܪܗ ܆ ¹ܝܬܝܪܐ ²ܙ̇ܕܩ ܠܡܚܬ XX X ܝX ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ⁸ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܇ ܡܛܠ ܕܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܪ ܗܘܐ ¹¹ܥܒ̇ܕܐ ܠܚܝܠܗ . ܗ̣ܘ ¹²ܕܝܢ XX ܐܚܪܢܐ ܕܚ̣ܠ ܡܛܠ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ¹0ܚܝܠܝ ܇ ܠܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܡܫܠܡܘ̣
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ̣ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ XX ܕܐܬܢܨܚܘ . XX ܒܪܡ ܠܐ ܡܛܠ ܇ ܘܬܒܗܬܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܢܟܪܝܘ ܠܥܠܡܐ
AbbaIs:Ascet ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܚܒܠܐ ܆ ܘܠܐ ܡܒܐܫܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܝܗ̣ܒ ⁷ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ :
AbbaIs:Ascet ܚܕܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ XܝX ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܠܐ̈ ܘܕܚܘܫܒܐ̈ : ܝX·1ܝX 18XX⁰ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܝ . ܝXX--10ܝXX X8 ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܥܒܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ·ddXXXXX--8ܝXXX 8 X . . . X
AbbaIs:Ascet ܕܢܫܚܠܦܝܘܗܝ ܠܟܝܢܐ ܩܫܝܐ ܇ ܘܢܦܣܘܩ ܠܨܒܝܢܝܢ̈ ⁵ܒܟܠ ܡܛܠ ܒܟܠ ܡܕܡ ܇ ܘܐܬ̣ܐ ⁴ܡܛܠܬܢ ܘܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܠܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܗ ܒܝ . ܘܥܢ̣ܐ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ : ²¹ ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܢܐ X ܚܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐ̇ܬܐ ܐܢܫ ܨܐܕܝ ܐܘ ܟܕ ܐܢܐ ²0ܐܦܘܩ