simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܝܘܚܢܢ : ܕܠܒܘܫܗܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܣܥܪܐ ² ܕܓܡܠܐ̈ ܘܩܡܪܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܕܐ : ܩܘܦܚܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣ ¹ܘܫܠܝܐ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ
AbbaIs:Ascet ܚܕܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ XܝX ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܠܐ̈ ܘܕܚܘܫܒܐ̈ : ܝX·1ܝX 18XX⁰ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܡܢܐ ܗܦ̣ܟ ܥܡܐ ܗܢܐ ⁵ܡܬܗܦܟܢܘܬܐ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܇ ܐܬܚܝܠܘ ܡܛܠ ܘܬܘܒ : ܗ̇ܘ ܕܢ̇ܦܠ ܠܐ ܩܐ̇ܡ ܇ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܡܬܗܦܟ ⁴ ܠܐ ܡܬܦܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܬܪܦܐ ܪܓܬܗܘܢ ܕܬܥܘܠ ܒܟ ¹ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܒܩܠܝܬܐ ܡܛܠ X XX ܐܢ ܫܢ̣ܝܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ ܕܒܒܣܪ ܕܬܗܘܐ ܐܟܣܢܝܐ
AbbaIs:Ascet ܡܪܢ ܝܫܘܥ̣ ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܒܟܠܡܕܡ : ܕܩܒ̣ܥ ܢܦܫܗX ܡܛܠ ܠܙܩܝܦܐ̣ ⁸ܘܬܫܠܚ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܬܬܢܝܚܘ ܡܢ ܡܘܒܠܐ̈ X ܝܩܝܪܬܐ̣̈ ܘܛܥܢܘ ܡܘܒܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܠܚܐ̣ ܘܗܘܘ ܫܪܓܐ̈ ܕܠܐ ܕܥܟܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܫܪܒܬܐ̇̈
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ X ܗ̇ܘ ܕܚܘܝ ܒܦܓܪܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܡܛܠ ܡܢܗ ܣܡܠܐ . ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܩܕܡܝܐ̣̈
AbbaIs:Ascet ܨܦܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܬ ܠܗܘܢ X ܒܪܗ̣ ⁶ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܠܐ ܐܢܫ ܕܡܦܠܚ ܡܛܠ ܠܚܫܡܝܬܐ̣ ܕܗܐ ܟܠܡܕܡ ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܠܘܢ̣
AbbaIs:Ascet X ܫܘܒܚܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܢܝܚܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܬܘܩܠܬܐ ³ܕܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢ ܡܛܠ : ܐܘ ܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܐ̣ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܢܚܙܘܢܟ̣ |ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܕܦܪܩܬܟ ܇ ܩܪܝܬܟ ¹ܒܡܫܟ̣ ܕܕܝܠܝ ܐܢܬ ܇ ܘܐܢ ܬܗܠܟ ܒܡܝܐ̣̈ ܡܛܠ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܪܩ ܠܟ ܐܝܣܪܝܠ . ܘܬܘܒ : ܠܐ ܬܕܚܠ̣
AbbaIs:Ascet ܕܗܘܬ ܕܝܠܗ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܛܠ ܪܓܫܝܗ̇̈ ܐܠܦ ⁴⁸ܠܡܩܪܒܘ ܇ ⁴⁷ܘܡܟܝܠ ܡܬܢܝܚ ܒܢܦܫܐ ܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܕܗܐ ܐܬܝܢ ܝܘܡܬܐ̣̈ ܘܢܚܕܪܘܢ ܠܟܝ ܚܐܪܝܬܐ⁸ ܡܛܠ X ³ܕܬܪܢܓܠܬܐ X ²ܐܝܟ XX ¹ X ܠܗܝܢ ddXܐܬܟܣܝܝܢ̈ X X
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܝܠ̣ܦ ܇ ܗܘ ܪ . . ܝ̇ܠܦ ܐܘܡܢܘܬܐ ܛܒܐܝܬ ܚ̇ܕܐ . ³ X ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚ̇ܕܐ̣ ܘܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗܘܢ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²ܕܣܒ̣ܠ
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܘܬܐ ܕܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ²ܒܝܫܐ̣̈ ܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܒܝܬܝ̣ ܡܛܠ . ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܓܠܓܠܐ ܇ ܣ̇ܢܝܬ ܐܢܘܢ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܇ XX
AbbaIs:Ascet ³⁷ܗܕܐ ܡܦܩܐ ܠܗ ܠܙܒܢܗ̇ ܥܩܪܬܐ ³⁸ܘܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܕܢܝܝܐ ܡܛܠ ³⁴ ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܝ ³⁵ܠܗ̇ ܒܗܝܢ̣ ܘܡܬܛܦܝܣܐ ܠܠܒܐ ܥܡܗܘܢ . ³⁸
AbbaIs:Ascet ܕܢܒܥܐ ܠܡܥܪܩ ܠܩܠܝܬܐ̣ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܢܦܫܗ . X ܟܠ ܡܛܠ ܇ ܟܠܡܕܡ ܗܢܝܐܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܠ ܠܦܓܪܟ ܠܣܒܥܘܬܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܟܠܗܘܢ ܓܝܪܝܢ̣ ܟܢܘܫܬܐ ܕܛܠܘܡܐ̈ . ¹0ܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܝܝXXX ܚܪܢܐ ܇ ⁸ܘܐܫܒܘܩ |ܠܥܡܝX ܘܐ̇ܙܠ ܠܝ ܡܢܗܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܗܘܢܐ ܕܒܟܝܢܐ . X ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܬܕܥܘܢ ܐܚܝ̣̈ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܠܝܢܘܕܝܗܘܢ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ :
AbbaIs:Ascet ܙܕܩܗܝܢ ܐܚܕܐ ܠܗ̣ ܆ ܟܠܝܗܝ ܡܢ XܝX ܘܥܠ ⁸ܝ ܥܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܡܛܠ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܒܒܝܬܗ̣ ܡܨܛܠܐ ܠܒܗ ܨܐܕܝܗܝܢ ܇ ¹0ܘܥܠܬܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ⁷ܡܛܣܣܘܬܗ̇ ⁸ܐܝܬܝܢ̣ ܘܡܢ ܡܟܝܟܘܬ ܠܒܗ̣̇ ܘܡܢ ܡܛܠ ⁸ܠܢܦܫܢ ܒܕܡܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܦܪܕܬܐ ܐܝܬܝܢ̣ ܐܢ