simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܬ ܒܩܝܢ ܠܟ ܇ ³ܘܠܐ ܬܘܒ ܬ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܆ ܗܘܝܬ ܡܬܬܘܐ ܇ ¹ܘܠܐ ²ܬܪܦܐ ܠܚܘܫܒܟ ܕܢܫܚܩܟ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ³⁴ܘܐܚܪܬܐ ܡܢ ܠܓܘ̣ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܡܪ X ܠܗ : ܐܝܟܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܐܫܪܐ ܇ ²ܥܠ ³ܡܢ̣ܘ ܡܛܠ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܠܟ ܥܒܕ . X4ܐܢ ܫܕܪ̣ܟ ܐܚܘܟ ¹ܠܐܟܣܢܝܐ
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܕܐܢ ܗܘ ܕܬܬܟܪܗ ܆ ¹ܝܬܝܪܐ ²ܙ̇ܕܩ ܠܡܚܬ XX X ܝX ܡܛܠ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ ⁸ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܇ ܡܛܠ ܕܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܟܪܘܡܬܢܝܢ ܘܚܨܝܦܝܢ ³² ܡܢܗܘܢ ³³ܙܝܙܢܐ̈ . ܡܛܠ ܒܠܥܕ ³0ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܡܬܚܢܩܝܢ ³¹ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ
ActsMarMaʿIn ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܬܒܝܪܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܐܝܬ ܗܘܬ ܆ ܡܛܠ ܚܓܐ ܗܘ̇ ܕܢܒܘ ܐܠܗܗܘܢ . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ
ActsMiaphysites ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܃ ܘܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܛܘܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܦܠܐܬ ܗܘ ܦܚܡܐ : ܡܬܚܫܚܝܢܢ ܒܦܪܝܣܝܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܩ̇ܐܡ ܘܥܓܠ ܪܕ̇ܐ : ܒܪܘܚܐ ܠܗܢܐ ܡܦܚܡܝܢܢ .
ApocPs-Meth ܕܟܝܢܗ̇ ܕܬܐܣܩܛܝܣ ¹⁰ܠܐ Xܙܐ̇ܥ ܡܢ ܦܪܙܠܐX ¹¹ܘܐܦܠܐ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܫܪܘܢܝܗܝ ⁸ܡܕܥܟ ܠܗ̇ ܠܢܘܪܐ 0 ܕܡܬܩܪܒܐX ܠܗ ܇
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܛܠ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܕܕܥܘ ܠܡ ܕܕܘܡܪܐ ܥܒ̣ܕܗ ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ .
Ath:ExposPs ܕܒܝܫܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܥܠܝܟ ܐܬܠܬܟܘ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܡܛܠ ܘܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝܐ̈ .
Ath:ExposPs ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܒܐܕܡ ܚܝ̇ܒ ܠܡܘܬܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܬܚ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܠܥܠܡ ܪܓܙ ܐܦܠܐ ܠܥܠܡ ܡܬܕܟܪ ܒܝܫܘܬܐ . ܘܐܦܢ ܟܕ ܪܓܙ ܠܡ
Ath:ExposPs ܦܪܘܩܐ ܬܙܡܪ ܒܟܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܏ܩܡܙ . ܏ܩܡܚ . ܏ܩܡܛ . ܩܢ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ
Ath:HomEpist ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ . XXܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܢܦ̣ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܡܛܠ ܟܘܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܕܝܠܢ . ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܗܝܕܝܢ
Ath:HomEpist ܡܠܬܐ . ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܢܬ̇ܟܬܫܘܢ ⁵ ܠܘܬ ܣܢܗܕܣ . ܘܙܡ̇ܝܢ ܐܝܟ ܒܩܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ
Ath:Inc ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ Xܢ ܕܝܠܗ̇ ܥܡ̣ܪ . ܗܟܢܐ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܐܬ̇ܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܗ̇ܦܟ ܠܗ̇ . ܠܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܫܬܘܝܐ .
Ath:Inc ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܗ̇ܒܝܢ ܠܗ . ܠܗ ܠܗܢܐ ܢܗܓܡܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܚܙܝܐ̈ XX ܝܗ̇ܒ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ .
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܝܬܐ . تسمّيها لغة الشام دقاق الميابر خدوش وقال ܡܛܠ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܗ̇ܘܝܢ ܥܠ ܚܕܝܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ
BarEbr:CandSanc ܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ . ܗ̇ܢܘ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ . . ܡܢ ܡܛܠ XXXX 37 ܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܡܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܬܡܕ :