simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܪܚܡܬ ܐܠܗܗܝܢ̣ . ܢܒܛܠܢ̈ ܠܒܥܠܝܗܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܢܣܟܬܐ ܡܛܠ ܩܕܫܐ̈ ܕܢܫܝܗܘܢ̈ . ܕܕܠܡܐ ܒܚܘܣܢܐ ܕܩܕܫܝܗܝܢ̣̈ ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܢܐܩܪܘܢ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ³ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘܚܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܨܒܥܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܣܬܩܒܠ ܀ ܡܕܒܚܐ ܕܐܕܡܬܐ ܬܒܢܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܒܢܒܝܐ̈ . ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܬܚܕܬܘ
Eph:ComGen&Exd ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ [2]ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܠܢܛܪܝ̈ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܐܝܟ ܝX X· ܗܕܐ ܕܥܒܕܬ ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ .
Eph:ComGen&Exd ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܝXX . X ¹ܥܠܝܗܘܢ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܠܣܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܓܪ ܠܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘ ]ܗܘܘ [ܐܢܝܢ ܠܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܬܐ̈ . ܕܥܢܢܐ ܘܥܡܘܕܐ . ܘܕܡܢܢܐ ܘܕܣܠܘܝ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܡܥܛܐ ܥ̇ܛܐ ܐܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ . ܟܬܘܒ ܠܡ ܕܢܫܡܥܘܢܗ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܟܬܘܒ ܗܢܐ ܕܘܟܪܢܐ ܝXX . X ܒܣܦܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܢܝܚܐ ܀ ܗܟܢܐ X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܝܬܝܪܐ . ܥܡܠܐ ܕܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܗܘܘ X X X . X0ܒܗ ܒܡܢܢܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܓܝܪܐ̈ ܘܬܘܪܐ ܘܚܡ̇ܪܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܢܛܪܘܗ̇ ܗܘܘ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܢܝܚܐ ܀ ܗܟܢܐ X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܗܘܢ ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܀ X ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܇ ܠܕܘܚܠܐ ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܠܝܠܘܢ̈ . ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܢܗܝܪ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ . ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ . ܡܛܠ ܝܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܬܦܠܓ ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܬܒܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܘܟܪܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܀ ܡܛܠ ܥܠ ܝܡܐ . ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬ̣ܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐ XX . ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܘܟܪܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܀ [6]ܫܩܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬ̣ܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐ XX . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦܢ ܐܬܒܙܥ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . ܘܕܦܢܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܡ̇ܕ X ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ . ܘܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܒܪܘܢ ܒܗ .
Eph:ComGen&Exd ܕܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ̣ . ܢܡܘܬܘܢ ܒܘܟܪܝ̈ ܡܨܪܝܢ X X . X ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ ܡܐܢܝ̈ ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܒܦܓܪܐ̈ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܥܒܕ ܫܘܚܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܝܬܝ ܡܘܫܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܘܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ . ܬܠܬܐ ܩܕܡ ܡܘܫܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܬܘܪܐ̈ ܘܥܪܒܐ̈ ܕܒܚܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܗ̣ܢܘܢ ܝX ܗܠܝܢ ܡܣܬܓܕܘ ܡܛܠ ܒܗ ܒܐܬܪܢ ܕܒܚܘ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܠܐܠܗܟܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ .
Eph:ComGen&Exd ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܫܕܪܗ ܠܥܡܐ ܀ [1]ܬܘܒ ܕܪܐ ܡܘܫܐ ܩܛܡܐ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܒܥܝܪܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܠܒܥܝܪܐ ܕܡܨܪܝܐ̈· ܐܦܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝܓܝ̈ ܬܘܪܥܬܗܘܢ̣̈ . ܬܘܪܥܬܗ̇̈ ܕܡܨܪܝܢ ܡܛܠ . ܩܡܘ ܡܚܝܢ ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܗ ܠܥܡܗܘܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠ̣ܐ ܐܢܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܩܫܝܘܬܗ̇ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܚܒܪܬܗ̇̈ . ܕܐܢ ܢܬܟܘܢܘܢ ܡܛܠ ܠܡܬܒܠܥܘ . ܩܕܡ ܐܡܪܗ̇ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܘܣܡܗ̇ ܬܘܒ