simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܪܬܝܢ̈ ܡܙܗܪ ܗܢܐ ܙܘܗܪܐ : ܚܕܐ̣ ܕܕܠܡܐ² ܒܦܪܨܘܦ ܪܚܡܬ ܡܛܠ ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ ܝܠܦ ܡܢܗ̣ ܘܠܐ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܒܛܘܫܝܐ X .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ X ܕܐܡ̇ܪܬ ܒܡܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ̣ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܐܣܩܛܝܣ ܡܛܠ ܕܡܚܝܠ ܕܐܢ ܣܢܝܩ ܕܢܬܒ ܩܠܝܠ ܐܘ ܕܢܛܥܡ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ X .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܘ ܦܛܪܐ ܕܣܡܗ ܠܪܘܫܡܐ ܇ ܘܗܕܐ ܝܕܝܥܝܐ ܐܦ ܡܢ ⁴ܪܫܗ ܡܛܠ ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ Xܢ ܬܝܒܘܬܐ ܕܫܐܠܗ ܠܐܒ̇ܐ . ³ܦܛܪܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܟܠ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ²⁴ܬܪܝܢ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܒܟܘܢܝܐ̣ ܐܠܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗ̇ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܛܠ ܘܒܣܘܥܪܢܐ̣̈ ܒܡܘܟܟܐ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܩܢܝܐ : ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܢ ܡܛܠ ܢܘܒܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܚܝܠܗ ܕܫܠܝܐ ܘܢܥܬܪܘܢ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒ̇ܐ ܐܢܛܘܢܝܣ Xܢ ܘܐܒ̇ܐ ܡܛܠ ܩܪܒܝ̈ ܕܝܘܐ̈ ܕܥܡ ܐܚܐ̈ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܒܘܛܠܐ ܕܚܘܒܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܫܦܪܬ ܠܒܪܘܝܢ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܢܗܘܐ ܡܨܛܠܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܕܒܪܘܝܢ ܐܝܟ X ܕܠܦܘܠܚܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܕܐܘܒܕܢܢ ܛܒܥܐ ܘܨܘܪܬܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܒܡܪܢ ܢܣܒܢܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܢܝܐܝܠ ¹0ܒ̇ܥܐ ܕܢܘܕܥ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܒܛܒܥܗ ܕܥܡܕܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܥܠܬܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠ̣ܚ ܠܗ ܦܛܪܐ̣ ܫܪܬܚܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܢܣܒܝܢ . 4ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܥܠܬ ܗ ܕܡܐܡܪܐ ܕܫܒܥܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܕܚܕܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܢܣܒܢܢ ܡܢ ܥܡܕܐ ܟܕ ܐܫܬܒܩܘ ܠܢ ܡܛܠ ܛܒܥܐ ܕܝܢ ܕܥܡܕܐ ܠܨܠܡܐ ܘܨܘܪܬܐ . ܦܘܫܩܗ ܕܛܡܥܐ ܗܢܐ ܗܘ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܐܪܝܟܬܐ̈ ܣ̣ܡ ܐܢܝܢ̣̈ ܣܕܪܢܐ ܠܣܘܟܠܐ̈ ⁴ܒܡܠܬܐ ܡܛܠ ³ܐܣܬܥܪ ܡܢܗ ܘܠܘܬܗ̣ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܬܝܕܥܢ̈ ܒܕܘܒܪܐ ܗܢܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܥܡܠܐ ⁷ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܪܘܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܫܡܗܘ ܡܛܠ ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܘܒܒܘܝܐܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܐܒ̇ܐ XXܐܫܥܝܐ ܐܝܟ ܛܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܚܟܝܡܐ ܡܣܓܐ ܡܛܠ ¹⁹ܘܡܨܘܬܐ²0 · ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ ܨܪܥܐ̈ ܘܨܘܚܝܬܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܘܬܐ X ܟܠܗ̇ ܠܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ¹ܓܘܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܟܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܢܗܘܐ XX | ܫܟܝܚ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܠܡܬܠ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܙܕܩܬܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܣܛܢܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܬܠܛ ܢܡܘܣܐܝܬ ܥܠ ܝܚܝܕܝܐ̣ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܥܝܕܐ ܢܓܝܪܐ ܚܝܠܗ ܕܟܝܢܐ ܢܣ̇ܒ ܐܝܟ ܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܦܪܘܫܘܬܐ |ܢܘܗܪܐ ܗܝX ܕܝܕܥܬܐ̣ ܡܐ ܕܕܢܚܐ ܒܓܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̣ ܏ܗ . ³³ܣܓܝ ܡܒܥܕ ܡܢ ܕܟܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܚܘܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܚܝܢ ܥܡܗܘܢ Xܢܘܒܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܥܪܒܠܝܢ ܠܗܘܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܕܝܘܐ̈ ܕܡܣܬܓܕܝܢ ¹²ܗܘܘ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܇ ܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̣ ܩ̇ܪܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܛܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܘܬܗܘܢ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܝܡܐ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ ܠܦܘܠܚܢܐXܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܒܙܒܢ ܒܛܘܒܘܗܝ̈ ܡܓܪܓ ܠܢ ܘܒܙܒܢ ܒܠܘܚܡܘܗܝ̈ ܡܕܚܠ ܠܢ .