simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ . ܘܫܡܗ ܠܓܒܪܐ ܐܠܝܡܠܟ : ܘܫܡܗ̇ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܗܘ ܘܐܢܬܬܗ ܘܒܢܘܗܝ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܡܥܝ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ : ܕܣܥܪ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ . ܘܗܦܟܬ ܗܝ ܘܬܪܬܝܢ ܟܠܠܬܗ̇̈ ܥܡܗ̇ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܐܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܐ ܣܐܒܬ ܠܝ ܡܢ ܕܠܡܗܘܐ ܠܓܒܪܐ : ܕܐܡܪ ܕܬܘܒ ܢܗܘܐ ܠܝ ܡܛܠ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܒܢܝܐ̈ ܘܐܬܠܟܝܢ ܠܗܘܢ . ܗܦܘܟܝܢ̈ ܒܢܬܝ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ ܥܠܝܟܝܢ : ܘܠܝ ܡܪܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܢܪܒܘܢ : ܘܬܬܥܟܪܢ̈ ܡܢ ܕܠܡܗܘܐ ܠܓܒܪܐ . ܠܐ ܒܢܬܝ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܢܦܩܬ ܒܬܪܝ . ܘܐܪܝܡܝ̈ ܬܘܒ ܩܠܗܝܢ ܘܒܟܝ̈ . ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܡܪܬ ܠܝ ܛܒ ܥܠܝܟܝܢ : ܘܠܝ ܡܪܝܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐܬܪ ܕܬܐܙܠܝܢ ܐܙܠ : ܘܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪܝܢ ܐܥܡܪ . ܥܡܟܝ ܥܡܝ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܪܥܘܬ : ܚܣ ܠܝ ܕܐܗܦܘܟ ܡܢ ܠܘܬܟܝ ܘܐܫܒܩܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܝܠܫܕܝ ܡܪܡܪܢܝ ܛܒ . ܡܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܙܠܬ ܡܟܐ : ܘܡܪܝܐ ܡܛܠ ܠܗܝܢ ܠܐ ܬܩܪܝܢܢܝ̈ ܢܥܡܝ : ܐܠܐ ܩܪܝܢܢܝ̈ ܡܪܝܪܬ ܢܦܫܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܩܘܝ ܘܒܘܬܝ ܬܢܢ ܥܡ ܛܠܝܬܝ̈ . ܘܗܘܝܬܝ ܚܙܝܐ ܐܝܟܐ ܡܛܠ : ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܟܝ ܒܡܬܠܐ : ܕܒܚܩܠܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܠܩܘܛ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܡܕܥܢܝ ܕܐܟܣܢܝܬܐ ܐܢܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܛܠܝܐ̈ . ܘܢܦܠܬ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܬ ܠܗ : ܘܐܡܪܬ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ : ܘܒܝܐܬܢܝ ܘܡܠܝܬ ܒܠܒܗ̇ ܡܛܠ ܐܓܪܟܝ ܗܘ ܕܐܬܝܬܝ ܠܡܣܬܬܪܘ ܬܚܝܬ ܟܢܦܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܒܥ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ . ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܡܛܠ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܪܥܘܬ ܐܡܬܟ : ܐܠܐ ܟܣܐ ܠܐܡܬܟ ܒܟܢܦܐ ܕܡܪܛܘܛܟ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ : ܕܠܐ ܐܙܠܬܝ ܒܬܪ ܡܛܠ ܬܒܥ ܝܪܬܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܥܙ . ܒܪܝܟܐ ܐܢܬܝ ܠܐܠܗܐ ܒܪܬܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܬܐܡܪܝܢ ܠܝ ܐܥܒܕ ܠܟܝ . ܝܕܥܐ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܫܪܒܬܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ ܐܘ ܕܡܣܟܢܝܢ . ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܝ ܕܝܠܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ . ܘܗܕܐ ܡܛܠ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܒܥ : ܕܠܡܐ ܐܚܒܠ ܝܪܬܘܬܝ . ܬܒܥ ܐܢܬ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܬܟܝ ܕܐܚܒܬܟܝ ܝܠܕܬܗ : ܗܝ ܕܛܐܒܬ ܒܥܝܢܝܟܝ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܢܗܘܐ ܡܒܝܐܢܐ ܠܢܦܫܟܝ : ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܠܡܕܝܢܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܩܡܘ ܬܪܝܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܦܪܕܝܣܐ ܚܕܪ ܒܝܬܗ . ܘܠܘܬܗ ܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ ܒܛܘܫܝܐ . ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܠ ܡܛܠ ܥܡܗ̇ ܐܝܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܫܐ̈ . ܘܠܐ ܓܠܘ ܡܚܘܬܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܕܢܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܫܪܘܬܐ . ܘܢܦܩܘ ܠܡܐܙܠ ܐܟܚܕܐ : ܘܓܢܒܘ ܡܛܠ ܚܦܝܛܐܝܬ ܠܡܚܙܝܗ̇ . ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܢܐܙܠ ܠܢ ܡܟܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܘܡܐ ܗܘܐ . ܘܐܙܠܘ ܗܢܘܢ ܩܫܝܫܐ̈ . ܘܟܡܢܘ ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܡܛܠ ܛܠܝܬܗ̇̈ ܬܪܬܝܢ . ܘܐܬܪܓܪܓܬ ܠܡܣܚܐ ܬܡܢ ܒܦܪܕܝܣܐ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܪܓ ܪܓܢܟܝ : ܕܡܟܝ ܥܡܢ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܬܝ ܠܡܕܡܟ ܡܛܠ ܬܪܥܐ̈ ܕܦܪܕܝܣܐ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܘܢ . ܘܐܢܫ ܠܝܬ ܕܚܙܐ ܠܢ . ܐܠܐ