simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܗ ܥ̇ܒܪ . . ܡܘܪܒ ܕܝܢ ܘܒܗܝܢ ܠܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕ̇Xdd ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܟܬܒ̇ܐ ¹¹ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܗܘ ³⁷ܠܗ ܡܦܝܣ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܝܬܘܬܐ 10 . ³⁶ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ
IsaacNin:memColl ܥܘܕܪܢܐ ܘܐܣܪܐ ܕܡܕܥܐ ܀ 12ܡܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܪܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܇ ܣܛܪ ܡܢ ܙܘܥܐ ܒܪܡ ܕܒܨܠܘܬܐ ܘܙܡܝܪܬܐ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܫܝܢܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ . ܛܟܣܐ ܓܝܪ ܕܠܒܪ ܝ̇ܕܥ ܕܢܗܦܟ ܠܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܀ 1ܝܨ ܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܙܪ . ܩ ܕܢܚ̇ܘܐ ܇ ܐܦ ܥܠ ܒܪܝܬܢ̈ ܇
IsaacNin:memColl ܕܐܢܢܩܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܝܢܢ ܕܢܗܘܘܢ ܕܘܒܪܝܢ̈ ܇ ܗܟܢ ܬܗܘܐ ܡܛܠ ܓܫ ܕܐܝܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܢܒܗܝܢ ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ .
IsaacNin:memColl ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܠ ܇ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܣܬܢܩ ܡܛܠ ܕܦ̇ܐܝܢ ܠܒܝܬܐ ³ܠܡܫ̇XܟܝܘX ܀ 5ܠܐ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܬܘܒ
IsaacNin:memColl ܗܕܐ ܇ ܘܒܣ̇ܒܪܐ ܡܣܬܡܟ ܪܥܝܢܐ ܘܡܬܓ̇ܒܪ ܇ ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܛܬ ܡܢ ܟܕܘ ܇ ܒܝܕ ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܐ ܓܘܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܩܘܒܠܗ̇
IsaacNin:memColl ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX . ܐܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܝ̇ܐܝܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܘܬ ܡܘܫܐ ܇ ܗܘܘ ܠܡ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܇
IsaacNin:memColl ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܇ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܒܢ̇ܝܐ . ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝX . ܐܢ ܠܥܒܕܐ̈ ܝ̇ܐܝܐ ܗܘܬ ܩܕܝܫܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܕܙܒܢܐ ܝܬܝܪܐ̈ ܢܬܚ̇ܘܐ ܇ ܗܟܘܬ ܡ̇ܢ ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ ܡܛܠ ܝܘܡܐ mܢܒܥܐ ܐ̇ܠܦ ܇ ܕܕܠܐ ܗܘ ܇ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܗܫܐ . ܘܟܕ ܣܓܝ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܇ ܕܒܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܇ ܕܐܝܢܐ ܕܒܣܘܟܠܐ ܡܨ̇ܠܐ ܇ ܢܣ̇ܝܒܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢX .
IsaacNin:memColl ܛܝܒܘܬܗ ܣܓܝܐܬܐ ܀ 37ܐܝܘ ܘܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܠܐܝܢܐ ܡܛܠ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܨܠܘܬܢ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪܢ ܡܓܙܪ ܗܘܐ ܠܡܘܗܒܬܗ
IsaacNin:memColl ܛܒܘܬܗ ܥ̇ܒܕ ܗܠܝܢ ܇ ܘܠܢ ܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ . ܘܡܛܠܬܢ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܗ̇ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܗܘܝܘ ܟܝܢܗ . 38ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܢܒܥܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܘܪ ܡܛܠ ܡܫ̇ܘܐ ܪܥܝܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܇ ܐܠܐ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ . ܘܕܠܐ ܗܘܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܚܘܪ ܒܐܝܬܘܬܗ . ܕܡܢ ³ܗ̇ܢܝܢ⁴ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܢܒܥܐ ܗ̇ܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܇ ܐܠܐ
IsaacNin:memColl ܕ ܓܡܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ ܇ ܘܐܦܠܐ ܡܬܒ̇ܨܪܢ̈ ܘܡܬܡ̇ܣܟܢܢ̈ ⁵ܡܢ ܡܛܠ ܡܫܒܚܬܐ . ܕܠܐ ܬܪܒܝܬܐ ܢܣܒܢ̈ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ܓܢܝܙܘܬܗ̇ ܇ ܡܢܗܝܢ ܢܬܒ̇ܩܐ ܐܝܟ ܕܒܬܗܪܐ ܇ ܒܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܐܡܬܝ ܕܢܒܥܐ ܡܕܥܐ ܕܢܚܘܪ ܒܗ̇ܝ ܟܣܝܘܬܐ ܇ ܘܦ̇ܐܕ ܡܢܗ̇
IsaacNin:memColl ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܥܠܝܐ ܗܝ ܡܢ ܨܠܘܬܐ ܕܒܫܐܠܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܐܦܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܘܣܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܗܢܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܥܕܬܗ . ܘܗܐ ܟܠܗ̇ ܇ ܒܥܘܬܐ̈ ܐܢܝܢ ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܒܫܡܗܝܗܝܢ̈ ܢܥ̇ܗܕ ܐܢܝܢ ܠܗ . ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܘܫܐܠܬܐ̈ . ܕܠܡܐ ܡܛܠ ܕܣܢܝܩ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܐܘ