simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ²ܬܪܦܐ ܠܚܘܫܒܟ ܕܢܫܚܩܟ ܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܡܝܐ̈ . XX ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܕܐܢ ܗܘ
ActsMarMaʿIn . ܘܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܘ̇ܐ ܠܕܘܟܪܢܐ
ActsMiaphysites ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܠܗܢܐ ܡܦܚܡܝܢܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܦܠܐܬ
ApocPs-Meth ܕܡܬܩܪܒܐX ܠܗ ܇ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܬܐܣܩܛܝܣ ¹⁰ܠܐ
Ath:ExposPs ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ
Ath:HomEpist ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ .
Ath:Inc ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܫܬܘܝܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
BarBahl:SyrLex ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܛܪܦܐ̈ ܘܦܪܙܠܐ ܡܛܠ ܡܝܬܐ . تسمّيها
BarEbr:CandSanc ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܬܡܕ : ܡܛܠ ܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ
BarKepha:ComMyron ܕܒܝܬ ܪܐܡܢ ܘܡܘܙܠ ܡܛܠ ܕܪܐܙܐ ܡܥܠܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ