simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܢܘܢܐ̣̈ ܐܢ ܡܛܠ | 1ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܐܢ ܡܬܛܒܥܢ̈ ܒܡܝܐ̈ ܡܝܬܢ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܝܕܥܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ̣ |ܩܕܡ ¹ܕܬܚܘܪ ܠܥܠ ܕܡܬܟܬܫܐ ܠܘܩܒܠ ܡܛܠ ܇ ܘܚ̇ܙܝܬ ܐܘܪܚܬܗܘܢ̣̈ ܘܥ̇ܛܝܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܩܝܢܕܘܢܣ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܥܬܐ ܕܙܩܝܦܐ X ܇ ²ܟܕ ܡܨܠܐ ܡܛܠ ܠܗ̣ ܥܕܡܐ ܕܬܩܝܡܝܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ²⁴ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܢܛ̣ܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܚܪܡܐ ܗ̇ܘ ܕܦܪܓܠܗ ܫܡܘܐܝܠ . ܩܩX ܗܕܐ ܡܛܠ . ⁸0 XX ܗܢܐ ⁸¹ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܠܝܩ ܗ̇ܘ ܕܐܘܒܕܗ ܠܫܐܘܠ
AbbaIs:Ascet ܣܘܟܝܗ̇̈ ܆ XXXX1ܩXܩ̇X ܝXX XXXX X1ܝ ܕܒܝܫܘܬܐ XXܩX ܡܛܠ 1ܝXX X ܡܛܠ ܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ . ܬܘܒ ⁴⁸ܝܥܩܘܒ ⁴⁹ܐܡ̣ܪ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ X ܘܕܓܠܘ ܆ ܢܦܠܘ ܡܚܕܐ ܩܕܡ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܡܝܬܘ̣
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܠܣܘܕܐ̈ ¹0ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ . ܦܘܡܟ ܕܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܛܠ ܡܢ Xܐܢܢܩܐ |ܣܓܝܐܬܐ . ܠܐܕܢܝܟ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܡܫܡܥ
AbbaIs:Ascet ܕܓܢܒܐ ܠܐ ܐ̇ܬܐ ܐܠܐ ܕܢܓܢܘܒ ܘܢܩܛܘܠ X ܘܢܘܒܕ : ⁴ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ : ܕܢܫܦܝ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܚܠܦ Xܝܥܪܒܝ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܇ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܢܦܫܐ ܡܛܠ . XX ܢܐܨܦ ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܝ̣̈ ܘܢܕܚܠ ܒܟܠ ܫܥܐ ܡܢ ܚܛܝܬܐ̣ X
AbbaIs:Ascet ܗܘܢܐ ܕܒܟܝܢܐ . X ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܬܕܥܘܢ ܐܚܝ̣̈ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܠܝܢܘܕܝܗܘܢ X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ :
AbbaIs:Ascet ܕܐܢ ¹⁵ܕܚܠܬܗ̇ X ¹ܬܩܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܗܘܢܐ̣ ܘܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ¹³ܩܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܨ̈ ܨܐ ܕܚܠܬܗ ¹⁴ܩܕܝܫܬܐ :
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܡܬܚܫܚ ܒܦܓܪܗ : ܕܡܢܟܪܝܐ XX ܥܒܕܝܢ ܠܗ ܡܛܠ ܆ ܐܨܛܪܝܬ ܐܪܥܐ ܬܚܘܬܝܗܘܢ̣ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ . XX
AbbaIs:Ascet ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܪܓܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܡܛܠ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܡܢܐ ²⁷ܠܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܠܩܪܒܐ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܗ . 0O⬩ܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܡܛܠ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗ̣ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ²⁶ X ܒܠܒܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ܚܛܗܝ̣ܐܢ̈ ܡܪܝܐ ܢܦܨܝܢܝ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܟܬ̣ܒܬ ܠܝ : ܕܬܝܒܘܬܐ |ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܕܐܩܪܒ ¹ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܡܢܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܡܛܠ ܆ ܘܢܕܥ ¹⁶ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܠܗܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܥܒܕܬ ܥܡܠܐ ܘܠܐ ܚܙܬ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܇ ܘܒܥܠܗ̇ ܡܬܥܝܩ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܣܒܠܐ ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܇ ܘܡܝܬܐ X |ܒܥܩܬܐ XX ܪܒܬܐ ܕܠܒܐ̣
AbbaIs:Ascet ¹⁸ܟܠ ܒܪܢܫܐ X ¹ܐܘ ܠܐ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ܢܦܫܗ XX ܕܡܢܝܘ ²⁰ܝ ܡܛܠ X ¹ܒܨ̇ܐ ܠܠܒܗ ܩܕܡ ܕܢܨܠܐ̣ ܕܐܢ ¹⁷ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܚܪܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܥܡܗ̇ . ܘܐܡܪܬ ܠܝܣܚܩ : ܐܟܪܝ ܡܛܠ . ܡܢ ܟܬܒܐ ²ܕܒܪܝܬܐ . ³ܘܣܢܝܐ ܗܘܬ ܪܦܩܐ ܠܥܣܘ X ܒܪܗ̇ ܇
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ : XXX XX ¹ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܥܝܐ Xܛܠ ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ : XXXX XXXX X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܐܫܝܝܐ