simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܫܬܪܕ̇ ܒܗ̇ܝ ³ܕܝܢ ܕܐܚܒ XX⁴ ܠܟܠܢܫ ܐܚܕܐ ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬܗܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܇ ²ܕܒܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ ܟܠ X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ X
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܕܪܒ ⁸ܡܢܟ ܇ X ܗܘܝ ܛܥ̇ܢ ⁷ܨܥܪܐ ܇ ܘܣ̇ܢܐ ܢܝܚܬܐ ܇ 0X ⁸ܗܘܝ ܡ̇ܢ ܇ 0X ⁵ܘܠܐ ܬܬܚܫܒ ܡܠܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ ܡܬܥܒܕܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ܐ XX ܏ܘܡܥܝܩ ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ .
AbbaIs:Ascet ܕܢܛܪ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ̣ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܒܥ̇ܝܬ ܡܢܗ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܡܠܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ³³ܕܦܓܪܐ ܇ ܡ̇ܢ ܗܢܐ . ܬܪܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܗܘܠܣ̈ ܚܕܝܪܢ̈ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ³⁵ܕܠܒܪ X . ³ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ X⁷ X ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ : ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܗܝ ܇ ܗ̇ܝ ³⁹ܕܝܢ ⁴0ܕܡܢ ܠܓܘ̣ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ . ܗܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ̣ ܕܠܐ ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܕܢܫܡܥ ²¹ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ . ܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܆ ܕܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ X ¹ܕܐܠܗܐ ܇ ܚܘܫܒܐ XX ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ ¹²ܐܟܘܬܢ ¹³ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܚܘܝܐ ܕܝܢ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ̣ ܠܐ ܢܐܒܕ ܇ ܐܠܐ ܢܩܒܠ ¹²ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܗܕܐ ܗܝ ܡ̇ܢ ¹¹ܚܘܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܆ ܗܟܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܇ ܕܟܠ
AbbaIs:Ascet ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܗ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗܡܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ ܟܠ ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ²⁹ ܐܝܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܪܓܠܐ̈
AbbaIs:Ascet ܗܝ ܗܕܐ ܕܣܠܩܐ ܟܕ ܡܚܘܪܐ ܘܡܣܬܡܟܐ ³⁸ܥܠ ܐܚܘܗ̇ X . ³ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܕܟܝܬܗ̇ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܚܕ ܦܓܪܐ ܥܒܕܬܗ̇ ܥܡܗ ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ :
AbbaIs:Ascet ܡܝܬ ⁴⁶ܗܘ̣ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܇ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ̣ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܒܢ ܐܘ ܠܐ̣ ܐܡ̣ܪ : ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܦܓܪܐ
AbbaIs:Ascet ܠܟܣܦܗ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܥܘ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܚܕܝ . ܝܗ̣ܒ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܘܬܐ ܆ ܩܥܝܢ XXX ⁴²ܝ X²ܬܘܒ X ⁴⁰ -- XX ܡ̇ܢ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܚܕܝ . ܐܬ ܩܪܝܘ
AbbaIs:Ascet ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ⁷² ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܘܢܥܘܪܝܢ̈