simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ
DionAr:MystWritings ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܥܩܒܬܐ ܠܓ̇X
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ ܗܘ ܘܦܪܝܫ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ
DionAr:MystWritings . ܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܐ
DionAr:MystWritings ܝܕܘܥܐ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܢܢ : ܬܢܢ ܡ̇ܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ :
DionAr:MystWritings ܘ̇Xܢܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܒܫܐ ܒܗ̇ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܒܪܘܝܘܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܒܪܝ ܡܥܠܝܐܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܬ̇ܦܝܢܢ ܠܘܬܢ ܚܝܠܐ
DionAr:MystWritings ܐ̇ܝܟܢܐ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܦܩ̇ܢ̈ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܗ̇ܘ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܥܠܝ ܘܪܡ ܆
DionAr:MystWritings ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟ̣ܣܝܢ ܘܡ̇ܥܠܝܢ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܢܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܢ
DionAr:MystWritings ܕܒܐܝܬܘܬܗ̇ ܛܒܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܝܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܘܒܕ ܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ
DionAr:MystWritings ܡܛܠܬܗ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܡܒܕܪܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܪ̈