simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܩܠܟ ܇ ܡܨܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܥܠܝ ܇ ¹ܘܣ̇ܦܩ ²ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ X . ⁰ ܡ̇ܢ ܛܥܢܗ ܒܚܕܘܬܐ̣̇ ܘܐܥܠܝܗܝ ܠܩܠܝܬܟ ܕܢܨܠܐ ܇ X ܘܐܡܪ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܠܝܬ X ¹ X X ² X ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ X ³ܥܡܗ XXXXXX XXX ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ . ³ ܬܫܩܠܘܢ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܥܠܡX . ܟܠ
AbbaIs:Ascet ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ⁷² ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܘܢܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ : ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܡܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ : ܠܐ ܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒܛܝܡܐ̈ ܐܙܕܒܢܬ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܠܟ ܬܗܘܐ ܚܝ ܐܠܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܘܚܝ̣ܐ ܘܒܕܡܗ ܙܒ̣ܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ ܡܬܥܒܕܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ܐ XX ܏ܘܡܥܝܩ ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ .
AbbaIs:Ascet ܒܩܠܝܬܐ̣ ܒܪܢܫܐ ⁷ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ܡܬܟܪܟ ܒܛܡܐܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܝܢܢ ܠܗ ⁸ܠܥܡܠܐ̣ ܠܐ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܇ ܫܠܝܢܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܐܪܐ̈ XX ܢܝ̇ܬܐ̣ ¹⁵ܐܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕ ܠܡܩܡ ܘܠܡܐܪܥ ܠܐܠܗܐ . ²ܐܝܨܦ ܕܢܦܫܟ X ܒܟܠܙܒܢ̣ ܡ̇ܢ . ܩX 8ܐܝܨܦ ܕܦܓܪܟ ܐܝܟ ܗܝܟܠܐ ¹ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܝܨܦ ܕܦܓܪܟ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐܐܪ ܡ̇ܚܐ ܐܢܐ . ܡܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܛܪܝܢ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̇ܢ ³⁶ܝXXXܐܡ̇ܪ XX ³⁵ܕܐܡ̣ܪ ³⁴ܝ ܘܩܝܡܝܢ ܠܩܘܒܠܐ X ܠܘ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢܬ ܚܛܝ̣ܬ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒ ⁵ܡܩܒܠܐ ⁸ܠܟܘܢ . ܝܝX ܡ̇ܢ ²ܒܟ ³ܗܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ ܡܢܗ ܇ ܡܬܐܘܝܘ ܕܝܢ ܐܬܐܘܝ ⁴ܠܗ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܒܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝX ⁶ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵ܠܗ̇ ܇ ܗܢܘ X ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ ܠܗ̇ : ³ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܡ̣ܪ ¹ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܠܟܣܦܗ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܥܘ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܚܕܝ . ܝܗ̣ܒ
AbbaIs:Ascet ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ XX ܫܘܥܒܙܐ . ܘܫܝܢܐ XX ¹ ܝX ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ⁴ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ ܒܝ . 0 ¹ ⁵ Xܐܢܐ ܕܐܣ̇ܬܟܠ ⁷ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ̣
AbbaIs:Ascet ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ ¹¹ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ : ܗ̣ܢܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥX . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ⁷ܕܡܫܬܡܥ ⁸ ܠܟ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ⁹ܡܚܒ ܐܢܬ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܟܢܫܐ ³⁸ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܇ ³⁹ܘܠܐ ⁴0ܢܫܟܚܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ²ܘ X ܚܦܝܛܐܝܬ ܇ ܕܗܟܢܐ X ³ܗܘ̇ܐ ܐܝܬܝܟ ³⁷ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܪܒ ⁸ܡܢܟ ܇ X ܗܘܝ ܛܥ̇ܢ ⁷ܨܥܪܐ ܇ ܘܣ̇ܢܐ ܢܝܚܬܐ ܇ 0X ⁸ܗܘܝ ܡ̇ܢ ܇ 0X ⁵ܘܠܐ ܬܬܚܫܒ ܡܠܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܝܘܩܢܐ ܫܩܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ¹²ܣܒܪܐ̇ ܦܪܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܕܣܟܝܪ ܦܘܡܐ X ܕܦܪܝܫܐ̈ ¹0ܘܕܙܕܘܩܝܐ̈ ܇ ܙܕܩܘܝܐ̈