simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܬܫܐܠ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܥ̣ܪܬ
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܬܓܡܐ ܝܗ̇ܒ ܚܠܦܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܚܒܢܢܐ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̣ ܡܢܦܨ
AntiTriThWrit . ܘ ܘܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ .
AntiTriThWrit ܟܕ ܡܘܕܝܢܝܢ . ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܘ
Ath:ExposPs ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙ ܕܡܬܡܫܚ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ . ܢ̇ܦܠ
Ath:ExposPs . |ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܦܨܐ ܠܗ .
Ath:ExposPs ܩ̇ܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܒܪ ܒܪܗ ܐܝܬܝܗ̇
Ath:HomEpist ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܕܐܪܝܢܘ̈ ܡ̇ܢ ܢܬ̣ܩܪܘܢ . ܒܗ
Ath:HomEpist . ܐܘ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܪܐ̇ܩ ܐܝܟ ܒܪ
Ath:Inc ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܚܙܘܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ
Ath:Inc ܒܫܡܐ . ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܠܐ ܕܝܢ
Ath:Inc . ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ
Ath:Treatises ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܢܐܣܘܕ̇ ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ
BarBahl:SyrLex ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ :
BarBahl:SyrLex ܒܪ ܣܪܘ ܝܪܚܐ ܡ̇ܢ ܝܘܢܐܝܬ ܘܗܟܢ ܒܨ
BarBahl:SyrLex . ܒܗܝ ܕܟܦܦܐ ܡ̇ܢ ܠܩܘܕܡܐ ܗ̇ܘܐ .
BarEbr:CandSanc ³ܐܢܘܢ ܐܡ̣ܪܘ ܩܠܐܘܕܝܡܘܣ ܡ̇ܢ ܠܒܪܩܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc Xܘܢܐ̈ . ܠܓܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ ²ܟܝܢܐܝܬ