simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܢܛܪ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ̣ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܒܥ̇ܝܬ ܡܢܗ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܡܠܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܡܙܡܪܝܢ ܚܢܢ̣ ܘܒܙܒܢ ²⁷ܕܝܢ ²⁸ܡܪܛܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܒܙܒܢ X ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ̣ ܒܙܒܢ ²⁸ܕܝܢ ܡܚܣܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܩܪܝܒܢ ܇ X ܘܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܠܡܠܥܣ X . ⁰ X ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܢܬ̣ ¹ܠܐ ܡ̇ܢ ܪܚܡܬܗ X ¹ X X ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܣܝܡ ܠܟ̣ ¹ܐܘܫܛ ܐܝܕܟ ܒܗ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܡܝܬ ⁴⁶ܗܘ̣ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܇ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ̣ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܒܢ ܐܘ ܠܐ̣ ܐܡ̣ܪ : ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܦܓܪܐ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܢ̇ܛܪ ܡܠܬܗ̣ ܥܡܗ ܐ̇ܙܠ ܠܨܠܝܒܐ . ܨܠܝܒܐ ܓܝܪ ܐܬܐ̇ ܡ̇ܢ XXX X ³ܨܠܝܒܗ X² ²ܙܩܝܦܗ ܝX ܨܠܝܒܐ XX ¹ XXX XXX
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ³ܕܝܠܟ̇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ² ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ⁴ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܝܢ ܒܝ . 0 ¹ ⁵ Xܐܢܐ ܕܐܣ̇ܬܟܠ ⁷ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܝܗܒܝܢ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝ̣
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܝܡܢ ܕܒܫܪܪܐ ܥܬܝܕ ¹ܦܓܪܗ ²ܠܡܩܡ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܐܪܝܡ̣ܬ ܩܠܟ̣ ܕܒܝܕ ܐܝܙܓܕܝܟ̈ ܚܣ̣ܕܬ ܠܡܪܝܐ ܗܐ ܐ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ²ܒܪܬ ³ܐܘܪܫܠܡ . ܠܡ̇ܢ ܚܣ̣ܕܬ ܐܘ ܠܡ̇ܢ ⁴ܡܪܡ̣ܪܬ ܇ ܐܘ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ ܠܗ̇ : ³ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܡ̣ܪ ¹ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ :
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܕܡܛܫܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܥܘܒܗ ܥܘܠܐܝܬ ܆ ܐܦ ܠܐ ܠܦܘܡܗ ܢܩܪܒ ܡ̇ܢ ⁴ܥܠ ܚܕܝܟ ܆ ܐܬܝܐ ܥܠܝܟ ܡܣܟܢܘܬܐ ܐܝܟ ܪܗܛܐ ܛܒܐ . ܘܬܘܒ :
AbbaIs:Ascet ܟܝܒܐ ܠܗ ܥܝܢܗ̣ ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܝܕܗ̣ ²ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܪܘܓܐ ³ܐܝܬ ܡ̇ܢ ⁹ܕܝ̇ܢܐ . XX ܟܠܢ ܐܝ̣ܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܐ ¹ܐܝܬܝܢ : ܘܠܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ¹² ܕ ܩܪܝܒܝܢ ܠܗܠܝܢ ¹³ܕܒܒܣܪ ܇ |ܕܡܦܝܣܝܢ ¹⁴ܠܠܒܟ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܠܟ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܢܫܝܟ̈ ¹¹ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܗܝ ܗܕܐ ܕܣܠܩܐ ܟܕ ܡܚܘܪܐ ܘܡܣܬܡܟܐ ³⁸ܥܠ ܐܚܘܗ̇ X . ³ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܕܟܝܬܗ̇ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܚܕ ܦܓܪܐ ܥܒܕܬܗ̇ ܥܡܗ ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ :
AbbaIs:Ascet ܓܒܝܘ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܓܢܣ ܕܢܘܢܐ̈ ܟܢܫܬ ܇ ܘܟܕ ܡܠܬ̣ ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹¹ܝܘܩܢܐ ܫܩܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ¹²ܣܒܪܐ̇ ܦܪܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܕܣܟܝܪ ܦܘܡܐ X ܕܦܪܝܫܐ̈ ¹0ܘܕܙܕܘܩܝܐ̈ ܇ ܙܕܩܘܝܐ̈
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ̣ ܠܝܓ ܠܝܓ ܢܦܨ ܡ̇ܢ . ܡܪܬܗ̇ ܓܝܪ ܡܚܝܐ ܠܢܦܫܐ̣ ܘܡܝܬܐ ⁸ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ . X
AbbaIs:Ascet Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ : ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܡܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ : ܠܐ ܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܐܪܐ̈ XX ܢܝ̇ܬܐ̣ ¹⁵ܐܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈