simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹ܗ̇ܘ ܕܫܗ̇ܪ ܒܣܪܝܩܘܬ ܡܠܐ̈ . XXX X8ܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܪܚܡ ܢܘܬܥܐ X . ⁰ X XX ܛܒ ܠܡܕܡܟ ܒܫܠܝܐ ܒܝܕܥܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܕܝܥܩܘܒ ܚܒܝܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܥ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܕܥܟܢܐ̈ ܒܟܠܗܘܢ ¹ܕܪܐ̈ X0 X08ܢܣ̣ܒ ܛܘܦܣܐ
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ ܘܐ̇ܚܕ ܪܥܝܢܗ̣ ܩ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܐܬܝܢ̣̈ ܐܢ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ ܘܕܟܝܐ .
AbbaIs:Ascet Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ : ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ . ܡܕܝܢ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ : ܠܐ ܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ܕܥܡ̇ܠ ܘܠܐ ܡܬܢܛܪ ²ܠܫܢܗ . X8ܐܝܟ ܕܫܘܚܬܐ ܐܟܠܐ ܦܪܙܠܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܟܘܐ̣̈ ܘܟܠ ܪܚܫܐ ܕܒ̇ܥܐ X¹ ܥܐ̇ܠ ܠܗ ܇ ¹ܗܟܢܐ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܡ̇ܟ . ¹⁸ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܥܘ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ¹³ܥܒ̇ܕܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ܘܐܬܗܦܟ ܠܢܝܚܐ̣ ¹⁴ܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܢܚܒ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ Xܝ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܇ ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܦܝܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܐ .
AbbaIs:Ascet ²ܒܥܠܕܒܒܢ ³ܕܡܫܓܫ ܘܡܢܕܐ ⁴ܠܢ ܒܟܠ ܝܘܡ ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ܡ̇ܢ ܘܡܘܒܕܝܢܢ ܠܗ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܇ ¹ܟܕ ܛܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܚܝܠܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܐ XXXX ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܢܫܠܡܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܥܒܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܆ ܕܒܟܠܗ X ²⁴ܘ X X ²³ܡܢ ܝ ܐܝܬܝXܝ ܒܦܓܪܐ ²² ܝ ܟܕ ܡܬܥܗܕܐ X ܡ̇ܢ XX ܟܕ X ²¹ܕܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ¹ ²⁰ܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝ . XX ܡܢ XX
AbbaIs:Ascet ܕܒܛܝܡܐ̈ ܐܙܕܒܢܬ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܠܟ ܬܗܘܐ ܚܝ ܐܠܐ ܠܡܪܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܝ̣ܬ ܘܚܝ̣ܐ ܘܒܕܡܗ ܙܒ̣ܢ ܠܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ³ܒܟܘܢ ܕܣܟܠ̣ X ܢܨܠܐ ܠܘܬܝ . ܘܠܗܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܩܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܘܬܪܝܨܝܢ ܒܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ :
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܬ ⁷ܘܕܗܕܝܘܛܐ ⁸ܐܝܬܝܟ ܇ ܘܠܐ ܬܡܠܠ ܥܕܡܐ ܡ̇ܢ ܘܡܟܝܟܐ̣ ܘܡܬܬܢܚܐ ⁴ܣܓܝ ܇ ⁵ܘܠܡܫܠܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ⁸ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܆ ܕܝܠܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ³ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܐ X ܥܒ̣ܕ X ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܫܪܪܐ ܇ ³ܘܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܚܪܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪܬܐ̣ ܐܘ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̣ܘ ܝ̣ܕܥ XX¹ ܡܪܝܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܝX X ܚܕܐ | ⁵ܢܥܪܘܩ̣ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . 4ܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܥ̣ܪܬ ܐܢܘܢ ܇ ܐܠܐ ܫܐܠ ܡܛܠ ܡܚܘܬܐ̣ X ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ X ܕܬܘܒ ܡܚܬܝܢ ܠܟ ܠܗܘܢ ܆ ܠܐ ܬܫܐܠ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ܢܘܢ̣ ܠܢ ܕܝܢ ܠܟܘܘܢܐ ܐܬܟܬܒܘ̣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ²ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܘܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ¹ܗܠܝܢ ܛܘܦܣܐ̈