simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܫܒ̇ܩ ܒܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܚܐ̈ ܐܘ ܐܚܘܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . X ܘܟܠ
AbbaIs:Ascet ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ⁷² ܡ̇ܢ ܕܐܒܕܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܝ ܘܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX ܘܢܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ³⁵ܕܠܒܪ X . ³ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ X⁷ X ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ : ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܗ̣ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̣̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܘܥܝܢ ܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܢ ܡ̇ܢ ܇ ¹ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ . ܙܪܥܝܢ
AbbaIs:Ascet ܟܝܒܐ ܠܗ ܥܝܢܗ̣ ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܝܕܗ̣ ²ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܪܘܓܐ ³ܐܝܬ ܡ̇ܢ ⁹ܕܝ̇ܢܐ . XX ܟܠܢ ܐܝ̣ܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܐ ¹ܐܝܬܝܢ : ܘܠܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܡܢܢ ܇ XO⬩ܘܠܐ ܦܪܥܝܢ ܚܢܢ ܒܝܫܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫ ܕܒܪܝܬܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܇ ܟܕ ܡܬܡܟܟܝܢܢ ܨܝܕ ܐܚܝܢ̣̈ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܠܝܢ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ : ܕܬܡܘܬܘܢ |ܡ̇ܢ ܠܚܛܝܬܐ̣ XX ܬܚܘܢ ܕܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܬܫܬܘܩ̣ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܫܘܥ ܇ ² ܐܢ ܕܝܢ ³ܬܐܡܪ : ܡܢܐ ܡ̇ܢ ¹ܐܢܫ ܢܪܫܝܟ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ ܨܒܘ ܐܘ XX ܠܐ ܥܒ̣ܕܬ ܆ ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܚܝܠܗܘܢ̣ ܐܠܐ ܠܐ XXXX ܫܡ̇ܥ ܠܗܘܢ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒ̇ܥܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܕܢܫܠܡܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ . ܥܒܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬ ܠܗ̣ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܇ ²⁹ ܐܝܕܝܐ̈ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܥܠ ²⁸ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܡܨ̇ܐ . XX ܪܓܠܐ̈
AbbaIs:Ascet ܠܟܣܦܗ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܥܘ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܚܕܝ . ܝܗ̣ܒ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ⁶ XX ܟܕ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ ܐܢܬ ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܡ̇ܢ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܘܢܩܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ X ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܛܡܐܐ . ²ܠܐ ܓܝܪ ܫܬ̇ܩ ܒܥܠܕܒܒܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܝܘܩܪܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ . ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܠܐ ܫ̇ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܡܝܬܬ ³²ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܘܐܬܢܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ³¹ܕܒܪ ܢܦܫܟ ܐܒܝܠܐܝܬ ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܘܕܠܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܢܛܪ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ̣ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܒܥ̇ܝܬ ܡܢܗ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܡܠܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܦܣ̇ܩ ܠܗ ܇ ܘܣ̇ܢܐ X ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܇ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܘܡܥܬܕ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ̣ ܘܒܟ̇ܐ ܘܡܬܐܒܠ ܒܟܠ ܫܥ ܆ ܘܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܕܢܦܠܘܚ ܒܝܘܡܐ X ܕܫܒܬܐ̣ ܬܐܒܕ ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ . ܡܪܢ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܫܒܝܥܝܐ ܫܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܝܚܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܆ ܕܝܠܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ³ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ