simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܝ-· ܟܐܦܐ ܕܬܘܩܠܬܐ ܘܐܒܢܐ ܕܟܫܠܐ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܝܫܝܢ ܐ ܟ ܣܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܃ ܠܛܥ ܐ
IšoAdiab:Epist ܕܠܘܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ ܃ ܂ Xܝ ܂ X ܗܢܘܢ ܒܩܢܘܡܗܘܢ ܐܙܠܘ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܘܐܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܦܩܕܢܢ ܠܡܣܥܪ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ
IšoAdiab:Epist ܡܪܚܡܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܠ-ܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܙܕܩܐ ܗܘܬ̣ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ
IšoAdiab:Epist ܕܨ̇ܒܐ ܡܪܢ ܂ ܠܚܘܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܝ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܠܗܠ ܘܠܗܠ ܃ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܡܟܬܪ ܐܢܐ ܂ ܐܢ ܬܘܒ ܚ̇ܝܐ ܐܢܐ ܘܨ̇ܒܐ ܡܪܢ ܂ ܘܒܬܪܟܢ
IšoAdiab:Epist ܚܛܦܝܢ ܂ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܪܕܐ ܥܡܗ ܂ ܘܐܠܐ ܬܦܫܩ ܠܢ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܡ̇ܢ ܐ ܢܨܒܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܠܡܚܛܦܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܠܐ ܩܢܘܢ ܃ ܫܡܐ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܠܟ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܛܒܐܝܬ ܚ̇ܝܪܝܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬ ܐ ܟܣܝܬܐ ܃ ܡ̇ܢ ܠܫܦܝܪܘܬ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ̈ ܟܪܣܛܝܢܝܐ̈ ܂ ܘܗܕܐ
IšoAdiab:Epist ܒܐܓܪܬܐ ܂ ܦܐܝܐܝܬ 3ܕ ܒܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܕܩܕܡ ܐܓܪܬܐ ܂ ܐܝܬܝܘ ܡ̇ܢ ܬ ܩܒ̇ܠܬ ܒܢ ܗܢܐ ܐܓܪܬܐ ܕܚܘܒܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܡܝܩܪܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ
IšoAdiab:Epist ܨܝܕ ܦܘܠܘ ܕܐܬܟܪܗ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܃ ܘܐܫܠܡܘ ܠܛܘܥܝܝ ܡ̇ܢ ܃ ܐܬܝܒܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܪܫܢܘ ܛܟܣܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܘ ܗܘ̇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܦ ܗܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕ ܡ̇ܢ ܠܗ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܛܝܒܬ ܐ ܒܟܠ ܥܒܕ̈ ܢ ܛܒܝܢ̈ ܂ ܘܒܩܢܘܡܗ
IšoAdiab:Epist ܠܘ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܩܒܪܐ ܐ ܕܠܡܝܬܐ ܆ ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܣܒܪܐ ܐܡܗܝܐ ܃ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܩܒܪܐ ܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܢܩܕܫ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܡܚܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܡ̇ܢ ܠܐ ܢܡܠܘܓ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܦܘܡܐ X ܡܕܗܒܐ ܃ ܘܠܫܢܐ ܢܨܝܚܐ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܢܓܥܨ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܝ ܠܟܠܢܫ ܃ ܕܙܟܘܬܗܘ ܢ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܣܒܪܗܘ ܒܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܚܙܝܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܂ ܗܐ ܠܘܬܢ ܐܢܘ ܡ̇ܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܦܛܪܝܪܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܃ ܒܥܝܢܐ ܕܝܡܝܢܐ ܘܒܐܝܕܐ ܕ ܡܝܢܐ ܘܒܦܣܩܐ ܩܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܘܒܐ̈ ܕܓܘܐ ܪܘܫܥܐ ܕܒܗ ܡܢܘܬܐ ܂ ܘܡܪܢ
IšoAdiab:Epist ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܢܣܝܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܩܕܡܘ ܓܕܫܘ ܐܠܦܘܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒ̣ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܟܬܒ ܃ ܐܟܬܘܒ ܠܟܘܢ ܗܫܐ ܂ ܘܕܐܬܐܠܨ
IšoAdiab:Epist ܕܠܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ X0ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܕܐܚܪܡ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܪܚܐܝܬ ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܂ ܠܟܠ
IšoAdiab:Epist ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܣܒܐ ܗܘ̇ ܡܝܬܪܐ ܆ ܐܗܦܟ ܚܘܫܒܟ ܠܘܬ ܡܪܝ ܦܠܢ ܡ̇ܢ ܂ ܘܐ̣ܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܢܢܩܐ ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܃ ܬܥܒܪ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ ܡܘܒܠ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ ܡܝܬܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܐ ܝܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܐ ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܝܬܪ ܒܡܕܡ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܪܕܦܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܬܟ ܝX ܥܡ ܩܝܘܡܐ ܕܡܫ̣ܚ ܠܟ ܆ ܠܗܘ̇
IšoAdiab:Epist ܩܕܝܫܐ ܘܫ̇ܘܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ̇ ܂ ܘܠܗܢܐ ܕܝܢ ܃ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܘܡܦܩܬܐ ܕܗܢܐ ܃ ܠܗܘ̇