simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܕܠܘܬܗ ܛܒܐ ⁰⁸ܕܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܡ̇ܛܐ . ܐܝܟܢ ܢܕܡܟ ܘܐܦܢ ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ . ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܫܢܬ ܠܠܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܢܐ̈ ܥ̇ܛܐ .
BarEbr:Ethic X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ X ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܪܓܐ̈ X⁴ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܡXܠ ܕܪ̈ ܓܝ ܨܘܡX ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܐܘܡܢܘܬ ܩܝܢܬܐ̈ . ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠXXX ²⁷ܟܝܢܝXX ܕܥܠ ²⁸⁰ ܩܝܢXX . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܗܠܝܢ ³²¹ܐܢܘܢ . ܨܘܡܐ ܡܛܟܣܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܒܥܐ . ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܐܢܬ . ܐܘ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܣܛܝܬ . ܘܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝܐ X
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܡܡܐ²X⁷ ܠܝܘܩܪܐ ܕܫܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܕܡܐ ܕܐܝܟ ܙܕܩܐ 15 ܗ̇ܘܝܐ ܥܢܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ¹⁴⁸ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܩܢܘܢܝ̈ ܫܢXX . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ
BarEbr:Ethic ܙܥܘܪܐ . ܡܐ ܕܐܫܬܡܛ . ܠܢܗܪܐ ¹⁸⁴ܟ̇ܠܗX ¹⁸ܢ̇ܓܕ ܠܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ 0 ܘܠܐ ܥܐܦܐ ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸²ܡܢ ܚܠܝܘܬܗ . ¹⁸³ܘܩܘܦܣܐ
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ܘܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ X¹ܠ̇ܚܡ ܠܕܘܒܪܐ ܬܩܢܐ . ܐܡܕ̇ ܕܠܝ ܡܐ ܪܡܐ ܠܝ . ܐܢܐ
BarEbr:Ethic ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ ܢܫܡܠܐ . ܒܨܦܪܐXX ³ܟܝܬ . ܘܕܬܠܬ ܡ̇ܢ . ܪܥܝܢܗ ³X⁴ܠܐ ܢܒܛܠ . ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ¹X²ܩܕܝܫܬܐ̈ ܗܢܝܢ ¹X³ܕܒܗܝܢ ܫܡܠܝ X ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܡXܠ Xܪ ܓX ܕܡܕܥX ܒܕܘܟܝXẌ XܘܪܫܠXܝXẌ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
BarEbr:Ethic ܗܢܐ . ܠܡܢܬܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ( 13X ) ܠܡܣܥܪ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ . ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ²⁸ܕܬܪܬܝܢ ܠܦܘܪܫܐ ܕܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܐ̇ܟܦܐ . ܒܩܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܫܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܥܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣ̇ܡܘ . ܦܣܘܩX ܬܡܝܢܝX . ܡXܠX ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈
BarEbr:Ethic ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܘܡܣܢ ܫܪܘܝܐ̈ . ܠܫܠܝܐ ܕܣܦܝܩ ܡܢ ( ܡ̇ܢ ܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝX ܘܩܢܘܢܘXܝX . ³̈⁰ ܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ܡ̇ܢ . ܠܐ ܬܬܥܢܐ . ܘܣܒܐ ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈
BarEbr:Ethic ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ ܚܟܗܘܢ . ( 46X ) ܘܒܐܐܪ ܡ̇ܢ ܡ̇ܚܐ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܘ̇ ¹³¹ܙ̇ܡܪܝܢ ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ