simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹
AbbaIs:Ascet XX 12]ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܨܦ ܕܢܛܕ̇ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ܠܟܐܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܡܬܠܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܚܘܛܪܗ̣
AbbaIs:Ascet ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ¹⁷
AbbaIs:Ascet ¹0ܐܝܬܝܗ̇ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ
AbbaIs:Ascet ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ⁷² ddX²ܐܝXܝ ܕܢܫܬܘܘܢ
AbbaIs:Ascet ܝܥܩܘܒ ¹ܐܡ̣ܪ : ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪ ²ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܒܝܘ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣
AbbaIs:Ascet X ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet . X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܫܘܕܪܗ̣ ܒܕܚܠܬܐ
AbbaIs:Ascet ܐܚܪܬܐ̣ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ X ܥܒ̣ܕ
AbbaIs:Ascet X0 X08ܢܣ̣ܒ ܛܘܦܣܐ ܡ̇ܢ ܕܝܥܩܘܒ ܚܒܝܒܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܕܪܒ ⁸ܡܢܟ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̣ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܦܬܓܡܐ ܝ̇ܗܒ
AbbaIs:Ascet ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̣ܕܬ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܬܫܬܘܩ̣ ܐܝܟ ܟܝܢܗ
AbbaIs:Ascet | . ⁸ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet : ܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ Xܝ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ
AbbaIs:Ascet ܗ̇ܘ ܕܐܦ̣ܩ ܠܢ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ̣ ܘܕܒ̣ܪ
AbbaIs:Ascet ܣܓܝܐܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܢܚܒ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet <page> X ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܐܪ ܡ̇ܚܐ ܐܢܐ
AbbaIs:Ascet ܘܕܠܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܬ ³²ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ
AbbaIs:Ascet ܐܝܨܦ ܕܦܓܪܟ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܩܡ ܘܠܡܐܪܥ
AbbaIs:Ascet . ܘܬܘܒ : ܡ̇ܢ ܕܡܛܫܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܥܘܒܗ
AbbaIs:Ascet . ܐܬ ܩܪܝܘ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܘܬܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܝܐ ܇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡܬܓܠܐ ܠܗ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܟ ³⁷ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܟܢܫܐ
AbbaIs:Ascet ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ : ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ
AbbaIs:Ascet ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ
AbbaIs:Ascet . ³ܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ⁴ܥ̣ܒܕܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܠܓܒܪܐ
AbbaIs:Ascet X ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܒܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝX
AbbaIs:Ascet ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܝܡܐ̈ ܐܙܕܒܢܬ̣ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܒܢܢܐ ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̣ ܡܢܦܨ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ </page><page> X ܕܥܠܡܐ
AbbaIs:Ascet ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܬܓܡܐ ܝܗ̇ܒ ܚܠܦܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܡܛܘܫܐ ܘܕܟܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³
AbbaIs:Ascet ܒܫܠܝܚܐ : ²⁹ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܚܕ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܚܫܘܫܘܬܐ̣ ܘܬܬܚܪܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܟ̣ܝܬ ܠܟܘܠ ܩܪܒܐ
AbbaIs:Ascet ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ̣ ܘܡܩܝܡ ܠܗ
AbbaIs:Ascet ܡܝܐ̈ ܡܫܩܝܢܐ̣̈ ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܣܪܐ
AbbaIs:Ascet ⁹ܡܚܒ ܐܢܬ ܆ ܡ̇ܢ ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ddX ܘܢܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢܫܐ ܇ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ̣ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܫܝܚܐ ܆ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬ ⁴⁶ܗܘ̣ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܕܫܒܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܝܬܬ ܥܡܗ ܘܐܬܩ̇ܒܪܬ
AbbaIs:Ascet ܠܟ ܒܓܠܝܐ . ܡ̇ܢ ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ
AbbaIs:Ascet ܐܝܕܟ ܒܗ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘܬܐ̣ X ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet . X ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܒ̇ܩ ܒܬܐ̣̈ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܛܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ²ܒܥܠܕܒܒܢ ³ܕܡܫܓܫ ܘܡܢܕܐ
AbbaIs:Ascet ¹0ܘܕܙܕܘܩܝܐ̈ ܇ ܙܕܩܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ¹¹ܝܘܩܢܐ ܫܩܝܠܝܢ ܕܠܐ
AbbaIs:Ascet ܫܥ ܆ ܘܚ̇ܙܐ ܡ̇ܢ ܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ . ܡ̇ܢ ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ
AbbaIs:Ascet ܫܩܠܐ ܗܝ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܕܣܢܝܩܐ . X
AbbaIs:Ascet ܠܗ ܇ ܫܠܝܢܢ ܡ̇ܢ ܒܩܠܝܬܐ̣ ܒܪܢܫܐ ⁷ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet . XX ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܕܒܫܪܪܐ ܥܬܝܕ
AbbaIs:Ascet <page> X XX ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܘܬܐ . X ܡ̇ܢ ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ
AbbaIs:Ascet ܢܚܒ . 4ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥ ܫܘܒܚܗ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܐܚܝܢ̣̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܝܬܪܝܢ
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ . ܙܪܥܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̣̈ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܕܝ . ܝܗ̣ܒ ܡ̇ܢ ܠܟܣܦܗ ܕܠܐ ܡܣܒ
AbbaIs:Ascet ܗܘܘ ܇ ܕܡܗܠܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪܐ̣ ܐܠܐ ܟܕ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸
AbbaIs:Ascet X ܐܝܬܝܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܢ ܥܠܬܐ ܕܗܢܐ
AbbaIs:Ascet ܇ ܐܘ ܨܝܕ ܡ̇ܢ ܐܪܝܡ̣ܬ ܩܠܟ̣ ܕܒܝܕ
AbbaIs:Ascet ܘܢܘܒܕ : ⁴ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܓܢܘܒ̣ ܡܛܠ ܕܡܡܠܠ
AbbaIs:Ascet ܕܢܦܫܟ̣ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ X ܕܐܝܬܝܟ ܥܒ̣ܕܐ
AbbaIs:Ascet ܗܢܐ ¹ܗܠܝܢ ܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ̣ ܠܢ ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܪܗܛܝܢ̣ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ³0ܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ
AbbaIs:Ascet ܠܢܦܫܐ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ ³²ܡܢ ܠܒܕ̇ ܕܝܨܦܐ
AbbaIs:Ascet ܒܣܒܪܐ ܇ ²ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ ܒܗ̇ܝ ³ܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܡ̇ܢ ܗܝ ܗܕܐ ܕܣܠܩܐ
AbbaIs:Ascet ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܝܫܘܥ : ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ
AbbaIs:Ascet ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ </page><page> X ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ¹ܐܝܬܝܢ : ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܝܒܐ ܠܗ ܥܝܢܗ̣
AbbaIs:Ascet ܐܬܐܘܝ ⁴ܠܗ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬ ܚܛܝ̣ܬ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ
AbbaIs:Ascet ܪܥܠܡX . ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܝܬ X
AbbaIs:Ascet ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܪܗܛܝܢ̣ ܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ⁷ܪܗܛܝܢ̇ X ܚܕ
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܗܘܢ . ܥܒܕܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܝܠܗܘܢ̣ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܇ ܟܕ ܡܗܝܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܫܒ̇ܩ ܚܛܗܐ̈
AbbaIs:Ascet ܚܢܢ ܇ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ²⁵ܡܨܠܝܢ ܚܢܢ ܠܐܠܗܐ̣
AbbaIs:Ascet ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ
AbbaIs:Ascet ܬܬܪܥܐ ܪܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܒܐ ܐܢܬ .
AbbaIs:Ascet ܇ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܝX X ܚܕܐ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܐܬ ܇ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܫܒܛܐ ܡܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܚܬܝܬܐܝܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ
AbbaIs:Ascet ܬܫܐܠ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܣܥ̣ܪܬ
AbbaIs:Ascet ܟܢܝܫܐܝܬ ⁸ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘ̇ܐ ܐܢܬ
AbbaIs:Ascet . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ
AbbaIs:Ascet ܇ ¹ܗܟܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܥܡ̇ܠ ܘܠܐ ܡܬܢܛܪ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܬܦܬܚܝܘܗܝ ܠܡܐܠܦ ܡ̇ܢ ²ܐܝܬ ܒܗ ³ܒܠܥܕܘܗܝ