simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit X ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ :
ChalcedWrit ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ
ChalcedWrit ܡܕܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐX ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܆
ChalcedWrit ܗܠܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
ChalcedWrit ܡܠܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܐ : ܫܦܝܕ̇
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܠܬܐ : ܐܘ
ChalcedWrit ܠܟܘܢ ܕܬܘܕܘܢ· ܐܢ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit . ܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܠܐܐܝܕܥܬܐ .
ChalcedWrit ܝܠܝܕܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܝܠܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ :
ChalcedWrit ܠܚܫܐ̈ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܗܢܐ ܚ̣ܫ
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘܐܠܗܝܐ
ChalcedWrit ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܚܪܬܐ
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܘܡܩܝܡ
ChalcedWrit ܒܗ ܓܝܪ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ :