simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ
AntiTriThWrit ܡܬܚܫܚܝܢܝܢ . ܒܙܒܝܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܢܐ̈ ܆
Ath:ExposPs . ܟܕ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܡܫܡܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ
Ath:ExposPs ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
Ath:Inc ܦܘܩܕܢܐ . ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܗ ܠܦܘܩܕܢܐ
Ath:Inc ܡܟܝܠ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ
Ath:Inc ܬ̇ܗܪ . ܕܡܓܚ̇ܟܝܢ ܡ̇ܢ ܒܠܐ ܡܨܛܕܝܢܝܬܐ̈ .
Ath:Treatises ܠܘܬ ܦܓܪܐ . ܡ̇ܢ ܗܘ ܕܝܢ ܠܡ
Babai:BookUnion ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܐ
BarBahl:SyrLex كاس . ܬܐܡܢܘܣ ܡ̇ܢ ܕܡ ܟܘܒܢܝܐ ܕܡܗܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܒܢܬ̈ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܓܢܒ ܫܡܫܐ ܗܘܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܒܕܐ . ܘܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ⁸ܗ
BarEbr:CandSanc ²ܡܦ̣̇ܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܕܗܝܕܝܟ ܡ̇ܢ ܐܝܢܝܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ³ .
BarEbr:CandSanc ܘܡܛܠ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܩܠܦܢܝܐ̈ ܐܟܙܐ ܕܫܒܘܛܐ̈
BarEbr:CandSanc ܘܫܡܥܐ· ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܝܐ ܡ̇ܢ ܡܢܫܝܠ ܡ̇ܕ̇Xܟ ܦܠܓܗ̇
BarEbr:CandSanc . ܢܢ ܕܡܪܙܐܢܗܘܢ ܡ̇ܢ X ܠܘ ܦܬܟܪܐ
BarEbr:CandSanc ܢ̇ܩܦ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ¹⁶ܐܚܪܝܐ̈ ¹⁷ܕܡܢܗܘܢ
BarEbr:CandSanc . ⁶ ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܫܬܪܪܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܠܗܐ . ܘܙܢܐ ܡ̇ܢ ܕܙܘܥܐ ܐܡ̇ܪܝܢX .
BarEbr:Ethic ܠܐܢܫܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܬܪܥܝܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܥܕܪܢܐ