simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ⁸ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܟ X . ܝ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܨܦ ܕܢܛܕ̇ ܡܫܟܚ ܕܢܫܬܘܙܒ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ XX ⁸ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ⁷ XX XX 12]ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈
AbbaIs:Ascet ܡܛܠ ܓܙܘܪܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗܠܝܢ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ : ܕܬܡܘܬܘܢ |ܡ̇ܢ ܠܚܛܝܬܐ̣ XX ܬܚܘܢ ܕܝܢ ܠܟܐܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܚܘܛܪܗ̣ ²ܣ̇ܢܐ ܠܒܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܚܒ̣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܥܝܪ ܗܘܢܐ ܘܢܬܩܠܠ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܡܢ ܡܬܠܐ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ¹⁷ ܗܘ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ¹⁸ܕܐܠܗܐ ܘܥܘܬܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܝ ܘܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܨܝܕ ܩܪܝܒܗ̣ܐܘ ܛܢܢܐ ܐܘ ܣܢܐܬܐ ܐܘ ܡ̇ܢ : ܕܛܡܐܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ X . ܗܕܐ ¹0ܐܝܬܝܗ̇ : ܟܠ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܐܪܐ̈ XX ܢܝ̇ܬܐ̣ ¹⁵ܐܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ⁷² ddX²ܐܝXܝ ܕܢܫܬܘܘܢ X ¹¹ܘ XXX ¹⁰ܘܝܪܬܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X ܡ̇ܢ ܘܢܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܒܪ ²ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܦܓܕ ܠܫܢܗ̣ ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ . Xܝ X X0ܘܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ¹ܐܡ̣ܪ :
AbbaIs:Ascet ܓܒܝܘ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܓܢܣ ܕܢܘܢܐ̈ ܟܢܫܬ ܇ ܘܟܕ ܡܠܬ̣ ³ܢܓܕܘ XXܐܣܩܘܗ̇ ܘܠܛܒܐ̈
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܫܘܕܪܗ̣ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܘܛܪܐ ⁴ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܥܩܪܒܐ̣̈ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܚܣܢܟܘܢ . X ܗ̣ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܐܚܪܢܐ X ܥܒ̣ܕ X ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܫܪܪܐ ܇ ³ܘܛܝܒ ܢܦܫܟ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܚܪܬܐ ܚܠܦ ܐܚܪܬܐ̣ ܐܘ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܝܥܩܘܒ ܚܒܝܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܥ ܒܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐܒܗܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܕܥܟܢܐ̈ ܒܟܠܗܘܢ ¹ܕܪܐ̈ X0 X08ܢܣ̣ܒ ܛܘܦܣܐ
AbbaIs:Ascet ܕܪܒ ⁸ܡܢܟ ܇ X ܗܘܝ ܛܥ̇ܢ ⁷ܨܥܪܐ ܇ ܘܣ̇ܢܐ ܢܝܚܬܐ ܇ 0X ⁸ܗܘܝ ܡ̇ܢ ܇ 0X ⁵ܘܠܐ ܬܬܚܫܒ ܡܠܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ
AbbaIs:Ascet ²ܕܩܪܝܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ XX ܫܘܥܒܙܐ . ܘܫܝܢܐ XX ¹ ܝX ܡ̇ܢ ܆ ܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ¹ܬܫܐܠ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪ ܩܕܡ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܕܦܬܓܡܐ ܝ̇ܗܒ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̣̈̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢ ܢܦܘܩ ¹ܡܢ ܦܓܪܐ̣ ܠܐ ܕܐ̇ܢ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̣ܐܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ̣ ܕܠܐ ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܕܢܫܡܥ ²¹ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܬܫܬܘܩ̣ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܫܘܥ ܇ ² ܐܢ ܕܝܢ ³ܬܐܡܪ : ܡܢܐ ܡ̇ܢ ¹ܐܢܫ ܢܪܫܝܟ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ ܨܒܘ ܐܘ XX ܠܐ ܥܒ̣ܕܬ ܆ ܐܢ