simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܐܪܥܐ ܡܢ ܕܗܟܢܐ ܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܕܚܠܬܢ . ܗܝܕܝܢ X XX1 . ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܝܒܘ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐܝܬ . ܟܕ ܩܥܝܢ ܘܐܡܪ ܝܢ . ܢܫܬܩܠ
ActsGregPirang ܕ ܓܘܢܚܐ ܚܙ . XܫܝXܗ ܐܝܬXܗ⬩ ܫܗܪܪܘܪܣ Xܘܐ X X ܪܒܐ ܡܠܝܢ̈ ܡ̇ܢ . 213ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܫܪܪܐ . |ܐܠܐ ¹¹⁵ܐܝܠܠ ܐܦ ܗܘ . ܐܝܟ
ActsMarMaʿIn ܕܡܥܝܩ ܐܘ ܡܗܪ ܠܚܕ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܐܘ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ 59 . ‏ ‏ܘܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܫܒܘܪ ܠܟܪܘܙܐ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ .
ActsMarMaʿIn ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܘܡܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܘܐܥܡܕܘ ܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ . ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
ActsMarMaʿIn ܗܘ̇ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܕܠܐ ܪܚܡܝܢ̈ ܡܐ̇ܬ . ܚܕ ܟܡܐ ܡ̇ܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ . ܕܐܢ
ActsMiaphysites ܡ̇ܫܓܫ ܗܘܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܂ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕ ܢ 11ܓ̇ܙܡ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܢܫܬܘܬܦ ܠܣܘܢܕܘܣ 10ܪܫܝܥܬܐ ܂ ܟܕ ܣܓܝܐܬܐ̈
ActsMiaphysites ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܟ̣ ܗܪܛܝܩܐ ܗܘ ܂ 3ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܂ 2ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܂
ActsMiaphysites ܕܣ̇ܦܩ ܠܗܕܐ ܇ ܕܡ̇ܪܝܬܘܢ ܘܒܗܕܐ ܒܟܐܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘ ܢX X ܂ ܕܕ ܂ ܘܢ̇Xܢܪܝܢ Xܢܬܘܢ ܝ ܝ ܡܫ̇ܒܚ ܠܟܘܢ
ActsMiaphysites ܕܦܫܝXܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܪܝܪܐ ܘܠܐ̇ ܝܠܝܦܐ ܠܓܡܪ ܃ 0 ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ 5ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܘܢܫ̣ܠܡ ܠܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘ ܫܩ̣ܠ ܡܕܡ ܕܢܚܫܐ ܐܘ ܝ ܕܣܐܡܐ ܐܘ ܕܕܗܒܐ ܇ ܠܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܕܫ̇ܠܡ 3ܗܘܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܕܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܐܦܠܐ ܡܢ ܟܠ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
ActsMiaphysites ܕܗ̣ܘܬ ܐܡܐ ܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܕܢܣܛܘܪܘܣ ܪܫܝܥܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܢܐ 5ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܗܝ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܒܗܘ̇ ܙܒܢܐ ܃ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܝܢ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܆ ܘܐ̇ܢܬܘܢ ܢܦܩܝܢ 11ܗܘܝܬܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܐܝܩܪܐ̣ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܟܘܪܣܝܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܂
ActsMiaphysites ܕܝܗ̇ܒ ܢܦܫܗ ܆ ܕܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܟ̣ܠܐ ܇ ܟܕ ܒ̇ܥܝܢ ܡ̇ܢ ܘܦܘܪܢܣܐ 11ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬ̣ܒܪ
ActsMiaphysites ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ ܝ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܟܕ ܡ̇ܫܓܫ ܠܗ ܡ̇ܢ ܘܡܦܬܠܘܬܐ ܘܒܐܘܠܨܢܐ ܡ̇ܛܠܩ ܠܗ ܂ ܘܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܆ ܒܫܘܪܝܐ
ActsMiaphysites ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ ܆ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗ ܚܝܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܥܢܘܝܢ ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ
ActsMiaphysites ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܠܒ̣ܟܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘ̇ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܬܘܬܗ̈ ܘܚܙܬܗ ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܒܡܠܝܠܘܬܐ̣ ܘܒܣܕܝܪܘܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥܝܢ ܠܗܠܝܢ ܂ X ܙ X X ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܟܕ ܡܛܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܩܪܒܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܃ ܗ̇ܘ ܝܝ ܕܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܃ ܗ̇ ܢܘܢ
ActsMiaphysites ܓܝܪ ܡܬܟ̇ܬܫ ܥܡ ܐܠܗܐX ܡܪܩܝܢܘܣ ܆ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܘܒܣܘܟܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܢ- ܛܥܝܘܬܐ ܠܘܬ ܝ ܫܪܪܐ ܐܦ̣ܢܝ ܂ ܗ̣ܘ