simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁸ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܒܫܘ ܗ̣ܢܘܢ X ܠܗܘܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܚܠܨ ܡ̇ܢ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܢܘ ܠܗ̣ ܝܗ̇ܒ ⁷ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܡܢ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ²ܒܥܠܕܒܒܢ ³ܕܡܫܓܫ ܘܡܢܕܐ ⁴ܠܢ ܒܟܠ ܝܘܡ ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ܡ̇ܢ ܘܡܘܒܕܝܢܢ ܠܗ ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܇ ¹ܟܕ ܛܥܝܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܡܬܕܒܪ ܐܢܬ ܠܡܠܥܣ X . ⁰ X ܟܕ ܛܠܝܐ ܐܢܬ̣ ¹ܠܐ ܡ̇ܢ ܪܚܡܬܗ X ¹ X X ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܣܝܡ ܠܟ̣ ¹ܐܘܫܛ ܐܝܕܟ ܒܗ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܣܪܐ ܇ X ܝܝXXXܐܡܬܝ ܕܝܢ |ܕܬܫܢܐ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܐܬܪܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܘܫ̇ܬܐ ܡܝܐ̈ ܡܫܩܝܢܐ̣̈ ܥܩܪܬܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ⁸ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܟ X . ܝ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
AbbaIs:Ascet ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܗ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗܡܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ ܟܠ ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ
AbbaIs:Ascet ܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܦܣ̇ܩ ܠܗ ܇ ܘܣ̇ܢܐ X ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܇ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܘܡܥܬܕ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ̣ ܘܒܟ̇ܐ ܘܡܬܐܒܠ ܒܟܠ ܫܥ ܆ ܘܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܢ ܥܠܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܢܩܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܗܟܝܠ ܥܕ ܐܝܬ ܡ̇ܢ X ܠܡܬܚܘܝܘ ܇ ⁷ܡܠܝܝ̈ ⁸ܡܢ ܫܛܝܘܬܐ ܓܝܪ X ܐܝܬܝܢ̣ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܥܬܝܕ ¹ܠܡܬܠ ܦܬܓܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ . ² XX ܡ̇ܢ X ܒܟܠܙܒܢ̣ ܐܝܟ ܕܝܘܩܢܐ ܕܐܠܗܐ . 8Xbܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ ܐܝܟ̈
AbbaIs:Ascet ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܡܢܢ ܇ XO⬩ܘܠܐ ܦܪܥܝܢ ܚܢܢ ܒܝܫܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫ ܕܒܪܝܬܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܇ ܟܕ ܡܬܡܟܟܝܢܢ ܨܝܕ ܐܚܝܢ̣̈ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ⁶ XX ܟܕ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ . ܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܆ ܕܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܕܡܫܡܫ ܐܢܬ ܠܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܬ ⁹ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁵ܕܐܠܗܐ X ܠܡܡܠܠܘ ⁷ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܆ ܡܠܠ ⁸ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ²⁵ܡܨܠܝܢ ܚܢܢ ܠܐܠܗܐ̣ ܒܙܒܢ ²⁸ܕܝܢ ܡܚܣܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܒܚܕ ܒܝܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܇ ܕܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ⁷² ddX²ܐܝXܝ ܕܢܫܬܘܘܢ X ¹¹ܘ XXX ¹⁰ܘܝܪܬܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X ܡ̇ܢ ܘܢܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ X ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܛܡܐܐ . ²ܠܐ ܓܝܪ ܫܬ̇ܩ ܒܥܠܕܒܒܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܝܘܩܪܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ . ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܠܐ ܫ̇ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܡ̇ܢ ܕܒܝܬܐ̣ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ
AbbaIs:Ascet ܕܐܢܬ ܚܛܝ̣ܬ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܬܘܒ ⁵ܡܩܒܠܐ ⁸ܠܟܘܢ . ܝܝX ܡ̇ܢ ²ܒܟ ³ܗܠܝܢ ܕܫܡ̣ܥܬ ܡܢܗ ܇ ܡܬܐܘܝܘ ܕܝܢ ܐܬܐܘܝ ⁴ܠܗ̣ ܐܝܟ