simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܟ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܟܠ ܕܗܘܝܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ XܝX ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠ ܐܠܗܐ . X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ X
AbbaIs:Ascet ܛܒܢ̈ . Xܝ X ܓܠܝܙܐ X X ܟܪܟܢ̈ ܠܗ̇ ܓܝܪ XX ¹ X ܡܠܦ ܗܘܐ ܟܠ ܘܟܪܝܟܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ¹ܠܢܦܫܐ ܇ ܘܥܒܕܢ̈ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܚܪܒܐ ² ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܩܐ̇ܡ ³ ܠܩܘܒܠܢ . X ܠܐ ܬܗܘܐ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܟ ܡܕܡ ܇ ܕܢܗܘܐ ܟܠ X ¹ X X²X¹ ² XXX ܕܢܐܡܪ : ܫܒܘܩ ܠܝ ܇ ܡܛܠ ܕܒܡܟܝܟܘܬܐ ܒ̇ܛܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܟܠ |ܕܥܡ̇ܪܐܢܬ ܝܘܡܐ X ܩܕܡܝܐ̣ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ⁵ܠܒܝܫܬܐ̈ X ܕܠܒܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ X ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ
AbbaIs:Ascet ܩܘܛܥܐ ܘܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܥܕܡܐ ܕܬܡܘܬ ܚܛܝܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܦܘܪܩܢܢ̣ ܛܘܦܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ Xܐܝܟ ܕܢܬܚܝܠ ܚܢܢ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ̣ ³ܠܐܡܬܝ ⁴ܕܢܗܡܐ ܆ ܫܘ̇ܪ ܡܢܗ |ܟܣܝܗ X ܇ ܟܠ ܥܠ ܡܒܘܥܗ̣ ܘܢܬܒ ܥܠܘܗܝ̣ ²ܘܢܟܣܝܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܢܗܡܐ
AbbaIs:Ascet ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܠܝ ܟܠ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܪܣ̇ܠܩ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܡܫܐܠ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܩܠܝܬܗܘܢ ܡܢ ܕܝܠܝ ܬܪܥܣܪ̈ ܡܝܠܝܢ̈ . ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܟܠ ܢܘܟܪܝܐ . ܠܡܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ⁸ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̣ ܡܢܦܨ ܐܝܕܘܗܝ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܨܝܪܬܗ̣ ⁷ܗܟܢܐ ܚܒܢܢܐ ܥܠ ܥܪܣܗ . ⁸ܠܙܒܠܐ ܕܡ̇ܐ ܚܒܢܢܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ : ܕܚ̇ܝܒ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܕܐܬܥܡܕ ܠܡܙܩܦ ܟܠ ܟܕ ܐܘܕܥ ܒܗܕܐ ܪܙܐ̣̈ ²ܗ̇ܝ ³ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܫܬܠܛܬ ⁴ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ . ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬܗ̣ ܘܠܩܪܝܬܐ ⁵ܦܪܓܠܗ ⁸ܕܠܐ ܢܥܘܠ . Xܢ ܟܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܬܩܢܐܝܬ̣ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܢܗܝܪܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܘܢܩܦܢܟ ܆ ܡܢܐ ܟܝ ³ܢܗܘܐ ܠܢ . ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ⁴ܕܡܢܐ ܢܗܘܐ ܟܠ ²ܕܗܘܘ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̣̈ ܩܢܘ ܦܪܗܣܝܐ ܠܡܐܡܪ : ܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . X ܕܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܐܢܫ ܪܓ̇ܙ ܇ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܘܕܢܦܣܘܩ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܛܒܬܐ̈ ܕܡܢܛܪܢ̈ ܢܦܫܐ : ܪܚܡܬܐ X ܕܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܠܓܘ ܒܘܠܝܬܐ̇̈ ¹ܐܢ ² ܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܕܡ̣ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܘ ܢܠܦܝܘܗܝ ܐܘ ܢܛܟܣܝܘܗܝ . ² X ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܬܣܬܢܐ ܇ ¹⁸ ܘܠܐ ܟܕ ܡܒܣܐ X ¹ܐܢܬ ܥܠ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܟܠ ܒܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ X ܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ ܠܐ ܬܦܠ ܇ ܘܠܐ