simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠܐ ܟܕܝܢ ܘܡܫܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܪܗܛܝܢ ܘܠܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ 130ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܕܒܪ ܟܠ .
Nars:memCreat ²¹ܣܥ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܝܕܘܥܐ ܕܟܠ ܝ̇ܕܥ ܘܡܢ ܡܕܡ ܘܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܡܠܬܐ ܘܗܘܬ ܩܥܘ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܪܘܚܢܐ̈ . 215ܒܝܕܥܬܐ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܛܢܢܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܟܠ ܢܦܫܗ ܘܚܫ̣ܟ ܡܢܫܠܝ ܕܚܙܝܗܝ ܠܐܕܡ ܕܥܒܝܕ ܡܪܐ ²⁹ܥܠ
Nars:memCreat . ܕܓܠ ܒܕܝܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܕܬܪܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܘܡܪܚ ܗܪܓܐ ܕܒܝܬ ܒܪ ܟܠ ܐܝܬܝܐ̈ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܕܓܠܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܛܥܝܐ ܕܗܘܠܐ ³²ܒܪܬ̣
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ ܘܥܡ ܟܠܡܕܡ ܐܫܘܝ ܐܢܘܢ ܒܥܒܘܕܘܬܐ . ܥܒܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܘܫܘܒܚܐ ܕܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ . 28ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ ܐܝܟ
Nars:memCreat ܘܠܐ ܡܣܬܢܩܝܢ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܕܛܒ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ . ܐܝܟ ܚܕ ܝܘܡܐ ܟܠ ܘܠܐ ܡܢ ܚܘܡܐ . ܒܓܘ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܚܒܝܫܝܢ ܐܝܟ
Nars:memCreat ܓܢܣܝܢ̈ ܘܒܬܘܩܢܐ̈ ܫܬܝܩܐ̈ ܚܟܡ ܣܓܝ ܠܡܠܝܠܐ̈ . ܥ̣ܒܕ ܟܠ ܪܐܪܥܐ ܝܒܪ³¹ ܐܪܚܫܘ ܡܝܐ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܝܠܕܬ̣ ܐܪܥܐ
Nars:memCreat ܕܗܘܘ . ܒܗ ܐܣܝܪܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܚܝܐ̈ ܚܪܫܐ̈ ܘܡܠܝܠܐ̈ ܟܠ ܕܟܡܐ ܡܝܬܪ ܬܘܩܢܗ ܕܡܪܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܡܬܚܬ̣ ܘܠܗ ܐܫܬܥܒܕܘ
Nars:memCreat ܡܕܡ . ܟܕܢܘ ܩܠܝܗܘܢ̈ ܒܚܘܒܐ ܫܠܡܐ ܘܣܓܕܘ ܩܘܕܡܘܗܝ ܟܠ ܩܠܐ ܕܡܠܠ ܒܪܫܝܬ ܒܐܪܥܐ ܘܐܠܦܐܢܘܢ ܕܚܕ ܒܪܘܝܐ ܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܚܟܡܬܐ̈ 30ܘܥܒܕܗ ܡܪܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܢܬ̇ܕܒܪ . ܟܠ ܥܦܪܢܐ ܘܢܛܥܐ ܟܝܢܗ ܬܚܘܒܐ . ܐܣܢ ܣ̣ܡ ܒܗ ܥܒܘܕܐ ܒܬܘܩܢܗ
Nars:memCreat 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܠܡܢ ܠܐ ܓܠ̣ܐ ܟܠ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ
Nars:memCreat . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܟܠ ܐܬܩܢ ܟܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠܐ ܘܒܫܒܝܥܝܐ ܢܚ ܡ̣ܢ ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ
Nars:memCreat ܠܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܥ̇ܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܘܡ̇ܬܕܡܐ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܘܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܐܝܬܝ
Nars:memCreat ܪܟܡܐ ܪܚܡܗ ܠܟܝܢܢ ܀ ܥ . ܠ ܬܘܩܢܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܬܗܪܐ ܪܒܐ ܡܠܐ ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܕܡܢܘ ܠܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܢ ܢܘܕܐ ܠܚܝܠܐ ܕܐܬܩܢ
Nars:memCreat ܗ̣ܘ ܡܪܗܛ ܠܗ 120ܘܚܝܠܗ ܡܚܝܠ ܠܡܚܝܠܘܬܐ ܕܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܠܦܐ̈ ܐܫܬܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܪܗܛܗ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣-ܪܐ
Nars:memCreat 29ܘܠܓܠܝܐ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ ܒܥܠܬܐ ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ . ܡܝܘܬܐ ܟܠ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܡܡܬܘܡ ܟܣܝܢ̈ ܗ̣ܘܝ̈ ܒܝܕܥܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܕܒܚܕ ܪܡܙܐ ܢܨܒܬ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ . | ܠܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܠ ܓܡ̇ܪ ܟܠ . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܚܝܠ ܪܒܘܬܗ ܪܡ̣ܙ ܠܪܦܝܐ̈ ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܟܠ ܚܝܠ ܒܪܘܝܐ ܗܘ̣ ܕܢ̇ܛܪ ܡܝܐ̈ ܒܡܝܐ̈ ܪܦܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ
Nars:memCreat ܕܗ̣ܘܐ . ܘܐܠܐ ܠܡܢܘ ܩ̇ܪܐ ܗ̣ܘܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܪܒܘܬܗ ܟܠ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ 26ܒܨܠܡܗ ²⁴ܕܐܕܡ ܐ̇ܬܝܩܪ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ
Nars:memCreat ܟܘܟܒܐ ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܐܝܬ ܥܡܗ . ܡܢܘ ܝ̇ܕܥ ܕܢܚܘܪ ܫܦܝܪ ܟܠ . 43ܡܢܘ ܣ̇ܦܩ ܕܢܡܢܐ ⁵¹ܟܘܟܒܐ̈ ܘܡܢܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܐ