simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܡܥܛܦ ܗܘ ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܥܒ
ActsGregPirang ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ
ActsMarBenh&Sar ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ
ActsMarMaʿIn ܢܬܡܠܠ ܠܟ ܥܠ ܟܠ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܢ
ActsMari : ܦܪܩ ܡܢܗ ܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ
ActsSlaveChrist ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ
ActsStAnth ܕܪܕܝܢ ²³ܗܘܘ²⁴ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ
ApocPs-Meth ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ
Ath:HomEpist . ܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ
Ath:Inc ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ ܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ
Ath:Treatises ܡܢ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܕ̇ ܘܢܬܢܒܘܢ ܒܢܝܟܘܢ̈
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
BarBahl:SyrLex ܗ ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘܐܢ ܥܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ³ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܬ X
BarEbr:CandSanc ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ
BarEbr:CandSanc ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ ܟܠ ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ