simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost X⁷ܠܗ X⁷⁶ܠܩܘܪܒܢܐ . ܟܠ X0ܕܝ̇ܡܐ ܗܟܝܠ ܒܡܕܒܚܐ
DidascApost ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝܢ̈ . ܟܠ ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ
DidascApost ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܟܠ ¹⁹⁰ܕܢܦܪܫܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܠܡܪܝܐ
DidascApost ܢܐܟܘܠ ܐܢܝܢ . ܟܠ X ܪܝܫܝܬܐ̈ ܕܡܫܚܐ
DidascApost ܐܒܘܟ ܘܐܡܟ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܨܥܪ ¹⁷⁰ܠܐܒܘܗܝ
DidascApost ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ
DidascApost ܢܫܬܒܩ ܠܗ . ܟܠ ܕܝܢ XX ܕܥܠ
DidascApost ܓܝܪ ܠܚܛܝܬܐ . ܟܠ ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܟܝܘܡܐ
DidascApost ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ
DidascApost ܠܟ ܢܗܘܝܢ̈ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ
DidascApost ܕܐܫܬܕܪܬ ܥܠܘܗܝ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ⁰ܝܝ
DidascApost ܘܠܘܛܬܐ ܬܐܪܬ . ܟܠ ܓܝܪ X0ܕܢܠܘܛ ܠܒܪܢܫܐ
DidascApost ܠܥܠܡ ⁵⁴ܢ . ܟܠ ܕܕܟ̇ܐ ܒܒܝܬܟ ܗ̣ܘ
DidascApost ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ . ܟܠ ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
DidascApost ܠܐ ܚ̇ܛܐ : ܟܠ ܕܝܢ X⁷¹ܕܝ̇ܡܐ ܒܩܘܪܒܢܐ
DidascApost ܘܒܟܠܥܕܢ ⁴¹ܢ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟܘܢ
DidascApost Xܢ ܐܚܝܕ X ܟܠ ܢ ܇ ܒܝܕ
DidascApost X⁸ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ X ܟܠ . ܟܡܐ ܕܝܢ
DidascApost ܠܡܪܝܐ . X⁰ܡܢ ܟܠ ܡܥܣܪܝܟܘܢ̈ X⁰⁵ܕܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ
DidascApost ܘܕܟܝܐ̈ X X⁰ܡܢ ܟܠ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܇ ܕܐܬܪܝܡܘ