simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܫ̇ܒ ܗܘ̇ܝܬ ⁵ܕܫܘܝܢ ܠܟܠܒܐ̈ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܡܨܥܪܐ̈ ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܟܠ ܢܘܟܪܝܐ . ܠܡܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ⁸ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
ActsSlaveChrist ܦܢܝܢ̈ ܟܠ ܡܚܘܬܐ̈ ܕܪܘܓܙܐ ܘܢܚܣܐ ܒܘܨܪܐ̈ ܕܝܠܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘ ܢܬܠ ܐܣܝܘܬܗ ܥܡ ‌ ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܠܡܒܛܠܘ ܡܢ
ActsStAnth ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ⁴²ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܣܒ ܨ ܘܬܐ ܒܬܪܝ ܇ X ܟܠ ܥܬܝܪܐ : ܕܐܢ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ
ActsStAnth ܡܫܬܥܠܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܬܪܝܡ . ⁴¹ܐܢ ܓܝܪ ⁴²ܢܫܬܡܫ ⁴³ܒܐܢܫ ܟܠ ܐܢܗܘ ܕܬܗܘܐ ܒܗ X⁸ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ X ܒܥܘܡܪܐ ³⁹ܗܢܐ ܆ ⁴⁰ܥܠ
AntiTriThWrit ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ . ܡ̇ܝܢ ܓܝܪ ܢܘܘܐ ܕܠܘܬ ܣܘܓܐܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܦܪܫ ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ- .
ApocPs-Meth ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪ ܝ ܡܐܬܐܕܝܘܣ ܟܠ 3-39 . 1987 . X 50--X8 . 985 . 886 . X X X X ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
Babai:BookUnion ܂ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܒܐܝܬܘܬܐ ܟܠ ܕܢܦܘܩܘܬܐ ܂ ܒܪܘܝܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܂ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܝX ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܢܣ̣ܒ ܂ ܘܗܘܝܘ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܒܪܘܟ ܠܡ ܠܗ ܬܟܘܦ ܂ ܘܟܠ ܠܫܢ ܢܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܂ ܘܒܘܪܟܐ̈ ܕܢܩܥܕܢ̈ ܘܢܣܓܕܢ̈ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܂
BarBahl:SyrLex ܒܡܬܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ܕܥܬܝܕ ܒܚܪܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܟܠ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܩ̇ܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫ ܡܪܗ ܟܕ ܢܫܬܪܐ . ܒܕܩ ܓܝܪ ܡܪܐ
BarBahl:SyrLex اقول كلّ . ܟܠܢܝܘܬܐ الكلّيّة . ܟܠܢܝܬܐ التامّة . ܒܨ ܟܠ ثقبة اكبر ورطوبته عسليّة تشبه بعسل النحل ܀
BarBahl:SyrLex ܚܕ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ الافراد كلّ واحد . ܟܠܚܕܢܝܐ الجزويّ . ܟܠ ܕܩܢܐ ܕܓܒܪܐ اصل الدقن ܟܠܙܘܢܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ الحلزون ܀
BarEbr:CandSanc ܟܝܢܐ ܕܠܘ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ . ܒܗ̇ܘ ܗܘ ܦ̣ܪܝܫ ܡܢ ܩܢܘܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܗܘ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕ ܟܝܢܐ ܀ ܣܝܐ ܕ ܐXܒXܐ̈ .
BarEbr:CandSanc ܦܪܝܣܐ ⁸¹ ܒܛܝ̣ܠܘܬܗ . ܘܬܘܒ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܨܒܝܢܐ ܠܘ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܛܒܐ ܢܗ̣ܘܐ . ⁸0ܘܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗܘ . ܘܥܠ
BarKoni:Schol 1ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ 1ܗܢܐ ܥܒܕܐ̣ ܂ ܒܕܩܢܛ ܂ ܝ̇ ܝ ܂ · ܕܕܡ ܟܠ ܫܡܗ̇ ܂ ܘܥܒܕ ܒܣܡܐ 1ܪܒܐ ܂ ܗܢܘ ܚܓܐ ܕܥܒܪ̈ ܢ ܗܘܘ ܥܪܒܝܐ̈
BarKoni:Schol ܦܪܘܣ ܓܝܪX ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܐܢܐ ܕܡܠܐ ܐܣܩ ܠܝ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܒ̇ܥܐ ܒܒܪܝܬܗ ܘܨܝܕ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܠܡܣܥܪ ܂ 3ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܘܪܝX ܂ ܬܕXܐ ܕܝܢ ܝܘ ܫܪܘܝܐ ܂ ܝXܢXܘܢ Xܦ X - ܂ ܕܝܢ ܕXܦ ܟܠ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXXX X ܂ XܘܪܫܠܝX ܕXܬܩܪܝܬ̣ ܝܝ ܂ Xܟܠܐ ܂ ܘܥܣܒܐ
BarKoni:Schol ܐܝܕܐ ܕܝܪ ܂ ܥX ܕܦܐܝܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܛܝܬܐ ܥܒ̇ܕ ܂ ܘܠܐ ܟܠ ܝ· ܐܝܢ ܂ ܒܟܝܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܂ ܟܠ Xܝܪ ܂ Xܝ XܠXX Xܝܒ̇X ܂
BarKoni:ScholUrm ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܬ ܠܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܒܣܘXܢܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ . ܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܕ