simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܠܝ ܟܠ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet X ²⁵ܡܢܟܪܝܘܬܐ ²⁴ܝ ܩܕܡܝܗ̇ ²³ܝX² X X X0ܠܐ ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܟܠ X ²¹ X X²ܕܛܪ ²⁰ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̇ܦܝܗ̇ ¹⁹ ܝ X²ܟܒܫܝܢ ²⁸ܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܇ ܕܢܫܬܘܐ ܕܟܠܬܐ ܢܗܘܐ ܠܗ . X ܢܦܫܐ ܟܠ X ²ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ̣̇ ܕܐܟܘܬܗ ܢܗܘܐ ܚܠܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܓܝܪ ²ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ ܗܝ . X XX 4ܐܢ ܢܦܝܣܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢܒܥܐ ܠܡܥܪܩ ܠܩܠܝܬܐ̣ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܢܦܫܗ . X
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ̣ ܘܕܢܣܝܒܪ ³0ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܡܫܝܢܘܬܐ . ܟܠ ܢܟܝܢܐ̈ ²⁷ܡܒܐܫܢܐ̣̈ ²⁸ܘܗ̇ܝ X ܕܝܢ ܕܪܒܐ̣ ܗ̇ܝX ²ܕܢܕܥ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܕܡ ²⁵ܕܒܝܫܘܬܐ ²⁶ܢܩܛܪܓܟ ܆ ²⁷ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠ ܠܝܬ ܚܐܪܘܬܐ . ²ܐܢ ܗܘ ܡܟܝܠ X ²ܕܟܕ ܡܨܠܐ |ܐܢܬ̣ ²⁴ܝܝ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܚܣܕܐ ܘܦܘܪܣܐ ¹¹ ܐܢܫܝܐ . XX ܗ̇ܝ ܕܝܢ ¹²ܕܦܠܓܘ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܟܠ ܙܩܝܦܐ̣ ¹0 ܝX X1ܛܘܦܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ |ܗ̇ܝ ܕܢܒܣܪ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܬܣܬܢܐ ܇ ¹⁸ ܘܠܐ ܟܕ ܡܒܣܐ X ¹ܐܢܬ ܥܠ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܟܠ ܒܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ X ܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ ܠܐ ܬܦܠ ܇ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܗܘܢܐ ܕܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ ܦܩ̣ܕ ܕܢܪܦܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܝ̣ܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܠ̇ܐ ܐܢ ܗܘ̇ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ¹ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܚܐ̣ ܢܕܥܟ ܠܡܦܝܕܗ̣ ܘܢܫܬܕܐ ܟܠ ܕܢܣ̣ܒ . X ܘ ܝ̇ X ³ܥܡܗ ܘܐܦ ܢܝXܠXܝ ܝܡܗ X ²ܘ ܝ̇ XXX ¹ X XXX
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܟܠ ܕܠܡܐܡܪ ܘܐܬܢܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̣ ܡܢܦܨ ܐܝܕܘܗܝ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܗܟܝܠ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܨܝܪܬܗ̣ ⁷ܗܟܢܐ ܚܒܢܢܐ ܥܠ ܥܪܣܗ . ⁸ܠܙܒܠܐ ܕܡ̇ܐ ܚܒܢܢܐ ܆
AbbaIs:Ascet ܡܘܡ X ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ⁷ܫܠܝܚܐ | : ⁸ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܆ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܩܕܝܫܐ ܒܠܒܢ ܇ ܡܛܘܠ ܕܢܫܬܘܐ ܠܗ ܘܢܗܘܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ²ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܟܣܝܐ̣ ܗܢܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܠܗܐ ܡܢܗ ܟܠ ܥܡ ܐܚܝܟ̈ ܆ ¹ܠܐ ܬܒܥܐ XX ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܥܒ̣ܕܬ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܆
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ | ²ܡܕܡ ܡܢ ܕܕܐܒܐ̣̈ ܠܐ ܟܠ Xܝܐܡܪܐ̈ ܒܝܢܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܣܒܘܢ ܥܡܟܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ .
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܘܥܒ . . . ܕܐ̣ ܟܕ ⁸ܣܠ̣ܩ ⁹ܠܥܪܣܐ ¹0 ܨܝܕ ܟܠ ⁷ܒܥܪܣܐ̣ ܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠܘܗܝ ܘܥܒ̣ܕ ܐܓܘܢܐ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܘܬܚܙܐ ܐܢܬ ܠܟ ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܬܟܪܟ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܟܠ ܠܟ ܐܠܗܐ X . X XX ܐܢ ܬܪܚܩ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܬ ܠܟ