simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܟܠ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ
Eph:madLuqHeres ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܝܚ ܘܚ̣ܛܐ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ ܟܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ
Eph:madLuqHeres ܒܚܫܢ ܡܚܣܐ ܠܢ ܫܟܝܐ ܗܘ ܕܒܩܨܝܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܢܚܣܘܢܢ ⁷ ܢܒܝܐ ܟܠ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܝܚ ܘܚ̣ܛܐ ܝ ܘܐܢ ܗ̇ܘ ⁰ܡܚܣܐ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܩܡ ܠܗ ܒܪܝܬܐ ܒ̣ܛܠܬ ܟܠܗ̇ ܘܝܘܡܐ̈ ܟܠ ܪܒܬ ܡܓܘܫܘܬܐ X ܐܟܒܪ Xܦ XܢXܡܝܐ ܠܪܘܡܐ ܨܠ̣ܐ ܪܝܫܗ
Eph:madLuqHeres ܕܐܣܓܝ ܠܥܘܕܪܢܢ ܟܘܪܐ̈ ܠܒܘܚܪܢܢ X 1ܠܐ ܓܝܪ ܡ̣ܨܐ ܚܠܩܐ ܟܠ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܚܠܩܐ ܕܐܫܬܘܝ ܕܢܫܘܐ ܠܦܪܘܫܐ̈ ¹ܕܦܪܫ ܡ̇ܛܟܣ
Eph:madLuqHeres 8ܫܒܛܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܣܗܕܝܢ ܕܚܐܪܘܬܐ ܗܝ ܕܪܕܝܢ ܠܡܪܚܐ̈ ܟܠ ܥܝܘܬܐ ²ܘܓܢܒܪܐ ܡܠܦܝܢ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܕܚܕ ܗܘ ܡ̇ܕܒܪ
Eph:madLuqHeres ܒܡܘܡܐ̈ ܡܫ̣ܥܒܕ ܗܘ XX X X0ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܒܫܘܚܢ̇ܦܘܗܝ̈ ܟܠ ܠܗ X ܠܣܡܝܐ ܠܡܐ ܠܐ ܩܡ ⁴ܟܘܟܒܐ ܕܡܢ̣ܗܪ ܠܗ ܚܠܩܐ ܡܫ̇ܥܒܕ
Eph:madLuqHeres ܛܥܝܢ ܟܘܠ ܘܐܝܟܢ ܣ̣ܕܪ ܦܣܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܒܢܝ̈ ܥܒܕܐ̈ ܟܠ ܘܦܬܚ ܘܐܢ ܕܝܢ ܙ̇ܟܐ ܠܗ ܟܝܢܐ ܠܒܝܬ ܝܠܕܐ ܚܘܝ ܕܡܪܐ̈
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ ܟܠ ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ ܡܢ̣ܘ ܐܡܝܢ ܘܙܩܝܦ ܟܠ ܡܟܝܪܬܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܢܛܘܪܐ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ
Eph:madLuqHeres ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ ܡܢ̣ܘ ܐܡܝܢ ܘܙܩܝܦ ܠܩܘܒܠܗܝܢ X ܘܡܢ̣ܘ ܟܠ ܘܢܛܘܪܐ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܟܠ ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ
Eph:madLuqHeres ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ ܕܡܪܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܘܠܝܬ ܟܠ ܗܘ ܡܢܗ̇ ܘܚܠܩܐ ܩܛܝܪܐ ܗܘ ܕܡܫ̇ܥܒܕ ܠܗ̇ ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ
Eph:madLuqHeres ⁵ܩܛܝܪ ܨܢܥܬܐ̈ ܟ̣ܠܐ ܐܢܘܢ ܘܐܟܪܙܘ ܩܘܫܬܐ ܕܟܦܪܘ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܠܗܘܢ ܐܟܣ ܗܘܐ 9ܟܠܕܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܢ ܡ ܐܘܕܝܘ ܒܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
Eph:madLuqHeres ܒ̇ܨܐ ܒܗ ܘܕܩܡܘ ⁵ܗܘܘ ܒܝܬ ܙܐܦܐ ܠܣܝܦܐ ܓܠܝܐ ܪܗܛܘ ܟܠ ܓܠܝܢܐ ⁴ X· ܚܘܫܒܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܝ ܕܐܝܢܐ ܕܝܠܦܗ̣
Eph:madLuqHeres ܕܫ̇ܠܛ ܠܙܕܝܩܘܗܝ̈ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܠܡܐܣܪ ]ܒܡܠܬܗܘܢ X[ܝX ܟܠ ܕܒܚܝܠܗ̇ ܗܘ ܕܐܝܙܒܠ ܬܠ̣ܝܢ ܗܘܘ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܡܫܟܚ
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫܪܝܘܗܝ X 3ܐܚܕ ܒܨܠܘܬܗ ܟܠ XXX -- ³ܕܟܒܪ X -- ²ܒܬܪܝܢ̈ X ¹ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܚ̇ܦܝ ܪܝܫܗ ܘܫ̣ܬܩ ܟܘܡ̇ܪܝ̈ ܒܥܠܐ ܒܗܬܘ ܒܓܠܝܦܐ̈ ܟܠ ܫܬܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܩܛܡܐ ܢܚܠܬ ܢܒܝܝ̈ ܫܘܩܪܐ
Eph:madLuqHeres ܒܟܠ ܒܝܫܝܢ 7ܘܚܙܘ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܛܘܥܝܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܟܠ ܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܦܐܢܘܬܐ ܠܗܘܢ ܒܣܡܢ̈ ܡܡܬܘܡ ܕܡܢ
Eph:madLuqHeres ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܟܠ Xܪܩܝܘܢ ܦܩX ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ
Eph:madLuqHeres ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܟܦ ܟܠ ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ
Eph:madLuqHeres 13ܘܢܫ̣ܡ ܒܐܘܝܘܬܐ ܐܟܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܪܚܡܐ̈ X ܘܐܣܦܣ ܕܠܐ ܟܠ ܣܥܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܬܘ ܕܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡ ܗ̇ܝ ܢܘܪܗ ܕܡܪܐ̈