simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 229 ) ܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ( 2¹0 ) ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܕܠܐ ܗܘ̣ܐ
DionAr:MystWritings ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܟܠ ܡܫ . ܡ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝ̣ܪ ܗ̣ܘ
DionAr:MystWritings 1 7⬩dd 2ܝܠ̣ܬ ܟܠ XX X 8⬩
DionAr:MystWritings Xdd 1dd 3ܐܚܝX ܟܠ X XX 1dd
DionAr:MystWritings ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ
DionAr:MystWritings 77XXdd 12ܠܝX Xܢ ܟܠ ܕܢܝܢܝܢ̈ XX .
DionAr:MystWritings X42ܩ⬩ XX1dd4ܡXܡܝܢܠܥܠ̈ Xܢ ܟܠ X 7⬩ X1ܝXX
DionAr:MystWritings 4⬩ܦܫܝܛܢ ܝܢܝܙ Xܢ ܟܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ XXܩܘXܥܢ̈
DionAr:MystWritings ܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܥܠܝ |ܡܢ ܟܠ ܡܫܬܢܝܢܐ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܕܪܡܐ |ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦܐ ²¹³ܥܡ ܟܠ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܚܕܐ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ
DionAr:MystWritings ܕܒܗ ܘܠܘܬܗ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܚܝܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ