simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
ActsGregPirang ܆ ܕܚܣܝܢ ܡܢ ܟܠ ܣܟܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ̈
ActsStAnth ¹²ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܇ ܟܠ ³ܝܘܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܥܕܪܐ ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܥܕܪܐ . ܘܠܘܩܕܡ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
Babai:BookUnion ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂
BarBahl:SyrLex ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܟܠ ܒܗ . ܒ
BarEbr:CandSanc ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ ܕܗ̇ܘ
BarEbr:CandSanc . ܝ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܕܘܟ̣ܐ ܩ̇ܪܐ
BarEbr:Ethic ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܟܠ ܢܝܫܐ ܘܙܘܥܐ ⁷⁴ܡܫܬܟܚ
BarKepha:CelebNat ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
BarKoni:ScholUrm ܢܝܩܪܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܠܫܘܡܠܝ ܨܒܝܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܢܟܪܙܘܢ ¹⁶⁵ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡ̣ܠܐ . ܘܒܟܠ
Basil:SyrHex ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ . ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܪܥܠܐ