simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet . X ⁸ܩ X X ܩ . XX ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܒܪܗܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܙ̇ܕܩ ܟܠ ܒܨܒܝܢܝ X ܒܨܒܝܢ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢ X X X X . X ⁸ X ܢܬܦܨܚ X ⁰ܝܠܕܐ
AbbaIs:Ascet X ²⁵ܡܢܟܪܝܘܬܐ ²⁴ܝ ܩܕܡܝܗ̇ ²³ܝX² X X X0ܠܐ ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܟܠ X ²¹ X X²ܕܛܪ ²⁰ܝ ܡܢ ܩܕܡ ܐ̇ܦܝܗ̇ ¹⁹ ܝ X²ܟܒܫܝܢ ²⁸ܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ X ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܟܠ X ⁸ܕܝܢ X ܝ ܕܬܡܢܝܐܐܡ̇ܪ ܝ X¹ܙ X ¹ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ
AbbaIs:Ascet XX ²ܕܫܟܢ X ¹ X 8ܐܢ ܛܥ̇ܡ ¹ܠܗ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܫܩ̇ܠ ܟܠ ܣܪܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ . X ܙܦܝܬܐ ³ X ܘܡܬܛܟܣܬܐ ⁴ X ܠܛܠܝܘܬܐ X Xܐܘ
AbbaIs:Ascet ³ ܒܝܫܬܐ ܇ ⁴ܕܢܬܡܨܐ ⁵ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ X ܗܠܝܢ ܟܠ ܦܠܚܝܢ ܚܢܢ ܛܒܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥ̇ܒܕܢ ܫܠܡܐ ܕܠܐ
AbbaIs:Ascet ³ܚܕ ⁴ܡܢܗܘܢ ܕܕܡ ⁵ X ܥܘܕܪܢܗ ܢܦܘܩ ܥܡ ܒܪܢܫܐ̣ ܘܢܬ ܠ ܠܗ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐ ܠܗܐ ܆ ܘܢܦܝܣ ܠܛܝܒܘܬ ܗ ܕܐ ܠܗܐ ²ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ³ܚܘܫܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . XX [4]ܬܠܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܡܢܗܪܢ̈ ܟܠ ܕܐ̇ܩ ¹ܠܟܠ ܡܕܡ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܡܫܬܪܓܪܓ ²ܥܡ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ¹²ܘܐܢ ¹³ܒ̇ܟܐ̣ ܝܗܒܐ ܠܗ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܪܐ ܒܟܢܦܐ ¹0ܕܐܡܗ ܇ ܒܟܘܠ ܫܥܐ ܢܛܪܐ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ¹ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܚܐ̣ ܢܕܥܟ ܠܡܦܝܕܗ̣ ܘܢܫܬܕܐ ܟܠ ܕܢܣ̣ܒ . X ܘ ܝ̇ X ³ܥܡܗ ܘܐܦ ܢܝXܠXܝ ܝܡܗ X ²ܘ ܝ̇ XXX ¹ X XXX
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܟܠ . ܗܟܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܢܥܒܕ ܐܒܝ ܗ̇ܘ ¹⁸ܕܒܫܡܝܐ̇ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܐddܠܢܐ ܛܒܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܇ ܐܝܠܢܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܟܠ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒܐ̈ X ܥܢܒܐ̣̈ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܬܐܢܐ̈ . ܗܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ̣ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ³ ܕܡܬܗܝXܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ²ܕܠܐ ܫ̇ܘܐܐܢܐ ܘܠܐ ܕܐܚܐ ܆ XX ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܥܕܠܝܟ ¹⁷ܐܪܡܐ ܥܠܝܟ̣ ܕܠܐ ܬܡܠܠ ܥܠ ܟܠ ¹⁴ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ̣ ܘܢ̇ܦܩ ¹⁵ܐܢܬ ܒܫܠܡܐ̣ ܕܢܬܢܝܚ ¹⁶ܠܒܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܥܡ̇ܪ ܇ ⁸0ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܟܠ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ⁵⁸ܗܘܐ ⁵⁷ܡܫܝܢܐ ⁵⁸ܥܡ X ⁵ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ . ¹ XXX XXXX XX O⬩ܟܠ ܚܘܫܒܐ ¹ܕܡܩ . ܪܒ ܥܡܟ̣ ܟܠ ܇ ܐܠܐ ܐܪܦܝܗܝ ܒܗ̇ ܡܛܘܠ ܐܚ ܐ ܡܣܟܢܐ̇ ܘܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܠܟ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪ̣ ܗܘܝ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܟܠ : ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܝX XX1ܗܘ |ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ X
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢ̇ܦܠ ܟܠ ddXX ܕܦܐܐ ⁷ܝ ܒܝܢܬܟܘܢ ⁸ܝ ܡܫܬܡܗܘ XX ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ X . ⁰ܡܘܟܟܐ ܪܒܐ̣ ܪܡܘܬܐ : ܘܪܘܡܪܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ̣ ܕܬܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ | ²ܡܕܡ ܡܢ ܕܕܐܒܐ̣̈ ܠܐ ܟܠ Xܝܐܡܪܐ̈ ܒܝܢܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܣܒܘܢ ܥܡܟܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ .