simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ X ܡܕܡ ܡܢ ⁷ܕܕܐܒܐ̣̈ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܕܐܒܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܕܠܐ ܢܣܒܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܗ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ | ²ܡܕܡ ܡܢ ܕܕܐܒܐ̣̈ ܠܐ ܟܠ Xܝܐܡܪܐ̈ ܒܝܢܝ̈ ܕܐܒܐ̈ ܇ ܠܐ ܬܣܒܘܢ ܥܡܟܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܘܒܪܐ X ܓܝܪ ܗ̇ܘ ⁸ܕܡܫܪܐ X ܒܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܥ̇ܒܕ ܒܗ ܙܒܢܐ ܟܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܗܦܟ X ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ⁷ܕܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܝܬ X ¹ X X ² X ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ X ³ܥܡܗ XXXXXX XXX ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܠܗܘܢ . ³ ܬܫܩܠܘܢ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܡܢ ܪܥܠܡX .
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ Xܢ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܘ . ܢ̇ ܟܠ ܗ̇ܘ ⁴ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܇ ⁵ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܚܕܝܢ ⁸ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܚܝܠܟ . X X0ܐܢ ܬܐܙܠ ¹ܠܕܘܟܬܐ ܟܠ ܕܗܘ ܣܘܥܪܢܐ̣ ܐܢ ܡܥܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܐܘ ⁴ܡܐܢܐ̣ ⁵ 0O⬩ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܨܝܕ ܩܪܝܒܗ̣ܐܘ ܛܢܢܐ ܐܘ ܣܢܐܬܐ ܟܠ : ܕܛܡܐܐ ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ X . ܗܕܐ ¹0ܐܝܬܝܗ̇ :
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ³⁵ܕܠܒܪ X . ³ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ X⁷ X ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ :
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪ̣ ܗܘܝ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܟܠ : ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܝX XX1ܗܘ |ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܢܝܐ ܒܗ̣ ܢܘܪܐ ܗܘܝܐ̣ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠ ܠܡܐܚܕܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܢܘܪܐ ܗܘ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܕܡܫܐܠ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗܘܢ̣ ⁵ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ܟܠ ³ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܩܠܝܬܝ ܐܝܟ ܬܪܥܣܪ̈ ⁴ ܡܝܠܝܢ̈ . O⬩ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܓܝܪ ²ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ ܗܝ . X XX 4ܐܢ ܢܦܝܣܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢܒܥܐ ܠܡܥܪܩ ܠܩܠܝܬܐ̣ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܢܦܫܗ . X
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܡܓܠܐ̈ ⁷ܘܟܘܠܒܐ̈ ܇ ܟܠ ܗܘܘ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܕܠܐ ⁵ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܙܝܢܐ . ܘܐ̇ܬܐ ܗܘܐ X
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ X
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܐ ³ܕܠܒܢ ܘܢܚܒ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇ ܡܛܠ ⁴ ܕܬܦܪܘܩ ܠܢ̣ ܐܝܟ ܟܠ ²ܠܐܒܘܢ ܕܢܬܒܥ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܢ ܕܣܓܦܘ ܠܢ . X0bܢܦܣܘܩ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ¹ܕܝܢ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܐ ²ܘܟܠ |ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܟܠ ܟܠ ܠܐ ܡܬܒܙܚ ܘܟܠܡܕܡ ܚ̇ܙܐ̣ ܟܣܝܬܐ̈ ¹ܘܓܠܝܬܐ̈ . XX XX XX
AbbaIs:Ascet ¹ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܚܐ̣ ܢܕܥܟ ܠܡܦܝܕܗ̣ ܘܢܫܬܕܐ ܟܠ ܕܢܣ̣ܒ . X ܘ ܝ̇ X ³ܥܡܗ ܘܐܦ ܢܝXܠXܝ ܝܡܗ X ²ܘ ܝ̇ XXX ¹ X XXX
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܠܐ ܬܚܘܪ ⁸ܣܛܪ ܡܢ Xܐܢܢܩܐ |ܣܓܝܐܬܐ . ܠܐܕܢܝܟ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ ܇ ܒܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܒܕܟܪܐ ܫܦܝܪ ܐܦܐ̣̈ XXXX
AbbaIs:Ascet XX ²ܕܫܟܢ X ¹ X 8ܐܢ ܛܥ̇ܡ ¹ܠܗ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܫܩ̇ܠ ܟܠ ܣܪܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ . X ܙܦܝܬܐ ³ X ܘܡܬܛܟܣܬܐ ⁴ X ܠܛܠܝܘܬܐ X Xܐܘ