simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܥܡ̇ܪ ܇ ⁸0ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܟܠ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ⁵⁸ܗܘܐ ⁵⁷ܡܫܝܢܐ ⁵⁸ܥܡ X ⁵ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܫ̇ܐܠ ܐܢܐ ܫܠܡܟ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܟܠ ܕܗܘܝܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܝܐ XܝX ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠ ܐܠܗܐ . X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
Ath:ExposPs ܕܚܝ . ܐܠܐ ܥܢܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܒܙܕܝܩܘܬܟ . ܗܢܘ ·ܝܢ ܒܒܪܟ ܟܠ ܠܡ ܥܘܠ ܠܕܝ̣ܢܐ ܥܡ ܥܒ̣ܕܟ . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܡܙܕܕܩ ܩܕܡܝܟ
Ath:ExposPs ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ ܢܘܒܠܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܕܚܝܠ ܕܫ̇ܩܠ ܪܘܚܐ ܟܠ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ . ܘܕܗܠܝܢ ܠܐ ܬܘܚܪܘܢ ܠܡܗܘ ܦܪܘܥܐ̈ .
Ath:ExposPs ܥܘܠܘܬܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܠܡ ܕܕܢܬ ܕܬܚܘܪ ܘܠܣܥܘܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܟܠ ܕܡܚܒܝܢ ܠܫܡܟ . ܬܪܘܨ ܦܣܥܬܝ̈ ܐܝܟ ܡܐܡܪܟ . ܘܠܐ ܬܫܬܠܛ ܒܝ
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ ܠܒܘܝܢܗ ܘܐܥܡܛܗ̇ ܠܦܪܘܫܘܬܗ ܒܝܕ ܟܠ ܗܐ ܦܪܝܣ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܢ ܂ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗ ܝ · ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܩܦ ܟܠ ܐܡܗܝܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܥܡܪ ܒܗ̇ ܐ ܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡXܠܠ ܚܕܝܘܬܗ ܡܪܡܪܡܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܕܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܦܓܪܢܐ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܡܪܐ ܕ ܢ ܘܣܓܝܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܫ̇ܡܥܐ ܘܐ̇ܡܪܐ ܟܠ ܕܚ̇ܙܝܐ . ܒܨ̇ ܐܫܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܟܠ ܘܛܢܐ ܒܗ ܘܝ̇ܠܦܐ . ܘܡܐ ܕܐܬܥܝܕܬ ܐܦ ܕܠܐ ܡܚܙܝܬܐ ܝ̇ܠܦܐ
BarBahl:SyrLex ܕܠܚܡܫܐ ܪܓܫܐ̈ ܡܫܬܥܒܕ . ܓܘܢܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܘܩܠܐ̈ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܐܝܬܘ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗܝܢ . ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܬܬܠܡܕ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܓܝܘܪܐ ܩ̇ܪܝܢ ܟܠ ܕܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗܦܟ ܘܐܘܕܝ . ܨ ܡܘܕܝܢܐ ܚܕܬܐ . ܨ
BarEbr:CandSanc ܕܝܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ X ܡܣ̇ܝܟܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ . ܘܠܘ ܠܐ ܡܣ̇ܝܟܐ ܟܠ ܡܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ ܒܬܚܘܡXܘ ܘܣܟܗ ܐܘܟܝܬ ܣܘܦܗ . ܒܕܓܘܢ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܟܝܬ- X ܐ . ܟܠ ܆ ܟܠܢܫ ܡܢ ܕܝܠܗ ¹¹ܝ̇ܕܥ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ̇̇ . XXXXX ܓ . ܘܢ
BarEbr:CandSanc ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܐܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ²⁴ܐܕܪܟ̣ܢܢ . ܒܕܓܘܢ
BarKepha:ComMyron ܟܡܐ ܕܒܡܐܢܐ ܣܝܡ ܘܡܚܦܝ ܘܡܟܣܝ ܦܘܡܗ ܠܐ ܝܕܝܥ ܘܠܐ ܓܠܐ ܟܕ ܟܠ ܘܓܢܝܙܘܬܗ ܘܝܕܝܥܘܬܗ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܡܘܪܘܢ
BarKepha:ComMyron ܩܘܡܢ̈ ܘܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ . ܛܒ ܟܠ ܡܕܡ ܚܫܚ . ܠܛܠܝܘܬܐ ܚܬܡܐ ܗܘܐ ܟܠ . ܐܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ . ܘܡܥܝܢܐ ܕܒܘܪܟܬܐ̈ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܥܡ
BarKoni:Schol ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢܝ ܢܓܪܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܩܪܢܢ̈ 2ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ