simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܡܕܡ ܇ X ܝ X ܕܒܗ ²ܢܗܘܐ ܟܠ ܡܛܝܒܐ̈ ܒܟܘܠ ܡܠ ܐ ¹ܕܫܡܥܝܢܢ ܘܒܟܠ ܥܒ̇ܕ XXX X ¹ܩܕܡܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܘܥܒ . . . ܕܐ̣ ܟܕ ⁸ܣܠ̣ܩ ⁹ܠܥܪܣܐ ¹0 ܨܝܕ ܟܠ ⁷ܒܥܪܣܐ̣ ܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠܘܗܝ ܘܥܒ̣ܕ ܐܓܘܢܐ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ . X ܓ . ¹ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܟܠ ²ܐܬ̣ܝܠܕܬ̣ ³ܝܘܡܢܐ ܫ̣ܪܝܬ ܒܥܒܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܟܢܐ ܗܘܝ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ X . ⁰ܡܘܟܟܐ ܪܒܐ̣ ܪܡܘܬܐ : ܘܪܘܡܪܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ̣ ܕܬܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܡܢܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܟܠ ܢܘܟܪܝܐ . ܠܡܐ ܡܨ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ⁸ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AbbaIs:Ascet ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ ܡܪܝ̣ ܡܪܝ̣ X ܥܐ̇ܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܇ ⁵ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ⁴ܡܢ ܟܘܒܐ̈ |ܥܢܒܐ̣̈ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܬܐܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܠܘ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܠܐ ܬܚܘܪ ⁸ܣܛܪ ܡܢ Xܐܢܢܩܐ |ܣܓܝܐܬܐ . ܠܐܕܢܝܟ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ ܇ ܒܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܒܕܟܪܐ ܫܦܝܪ ܐܦܐ̣̈ XXXX
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܠܐ ܐܡܪܘ² ܒܠܒܟܘܢ : ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܕܪܘܓܙܐ ܐܬ̇ܐ ܥܠ ܬܒܝܠ ܒܝܘܡܬܢ̈ ܆ O⬩ܠܐ ¹ ܬܫܬܓܫܘܢ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ X¹ ܘܡܣܝܒܪ ܒܟܠ . XX X4ܐܘ ܟܡܐ ܥܡܝܠܐ ܐܘܪܚܗ ܟܠ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܗܕܐ : ܕܚܘܒܐ ܠܐ ܡܡܬܘܢ ܢ̇ܦܠ̣ ¹⁵ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ X ²⁰ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ¹⁹ܝ ܒܝܫܬܐ X ¹⁸ܘܪܘܚܐ̈ dd¹ܝ ܟܠ ܬܦܘܩ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ ܆ ܛܪ ¹³ܢܦܫܟ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܦ̇ܩܚ ܠܟ ² ܕܢܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ³ܕܩܪܟ̣ ܐܘ ܕܬܓܘܪ ⁴ܒܠܒܟ ܟܠ ܒܕܘܟܬܐ̣ ¹ܘܬܐܠܦ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܠܥܣ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܬܬܒ
AbbaIs:Ascet ܚܫܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܕܢܦܣܩܘܢ . XX ³ XXX ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ¹ܚܒܝܒܐ ܟܠ ܙܩܝܦܐ . ¹ܙܩܝܦܗ ²ܓܝܪ ܕܝܫܘܥ |ܡܚܡܣܢܢܘܬܐܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ¹²ܘܐܢ ¹³ܒ̇ܟܐ̣ ܝܗܒܐ ܠܗ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܪܐ ܒܟܢܦܐ ¹0ܕܐܡܗ ܇ ܒܟܘܠ ܫܥܐ ܢܛܪܐ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܗܘܢܐ ܕܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ ܦܩ̣ܕ ܕܢܪܦܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܝ̣ܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܠ̇ܐ ܐܢ ܗܘ̇ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܘܚܛܝ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ³³ܐܝܬܝܟ . Xܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ³⁴ܝܘܬܪܢܐ̈ ܟܠ ܕܠܡܐܡܪ ܘܐܬܢܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܗܝܢ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܢ ܡܛܝܒܐ̈ ܟܠ 1 X ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ : ܡܛܠ ܛܘܟܣܐ ܕܐܚ̈ ܐ ܫܪܘܝܐ̈ . X ܝ X ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܘܢܩܦܢܟ ܆ ܡܢܐ ܟܝ ³ܢܗܘܐ ܠܢ . ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ⁴ܕܡܢܐ ܢܗܘܐ ܟܠ ²ܕܗܘܘ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̣̈ ܩܢܘ ܦܪܗܣܝܐ ܠܡܐܡܪ : ܗܐ ܚܢܢ ܫܒܩܢ