simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ܟܠ ܪܡܪ ܡܬܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
ActsGregPirang ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܟܠ ܆ ܐܝܢܘ ܠܫܢܐ ܕܐܟܘܬܢ ܕܣܦܩ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ
ActsGregPirang ܒܝܫܢ̈ ܡܛܠ ܚܝ̇ܐ ܫܪܝܪܐ . 4ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ ܛܘܒܢܐ ܟܠ ܕܕܚܠܐ ܐܢܬ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܗ ܕܚܠܢܐ . ܘܡܣܛܐ ܐܢܐ ܡܢ
ActsGregPirang ܝܘܡ . ܘܡܨ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕ ܓܨ ܝܨ ܬܐ |ܐܡܝܢܐܝܬ . ܘܐܫܬܡܥܬ ܟܠ Xܛܘܒܢܐ ܥܡ ܗ̇ܘX ⁴⁸ܣܦܪܐ ܕܢܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܥܢܐ ܗܘܐ ܒܨ ܘܡܐ
ActsGregPirang ܡܫ . ܡ ܕܐܝܬ ܥܠܝܟ . ܘܫܠܚ ܘܚܙܘ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܟܠ |ܗܘܬ ܠܣܛܝܐ̈ ܆ Xܦܓܥܘ ܒܗ ܘܐܡܪ ܘ X9 ܠܗ . ܕܫܠܘܚ ܘܣܝܡ
ActsGregPirang . XX ܕܐܝܬ ܝܠܝXܝ . ܘܫܠܝ ܘܚܢܘ ܕܠܝܬ . XX ܝܠܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܟܠ ܪܘܚܐ ܗܝ ܡܢ ܐܚܐ ܗܘ ܦܓܝܘ ܒܗ ܘܐ̇Xܘ ܠܗ . ܕܫܠܘܚ ܘܣܝܡ
ActsGregPirang ܣܟܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ̈ . ܟܕ ܚܕܐ ܗܘܐ ܘܪܘܙ . ܕܐܫܬܘܝ ܟܠ ܪܫܡ ܐܬܐ ܕܨ ܠܝܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܆ ܕܚܣܝܢ ܡܢ
ActsGregPirang ܕܟܪܣܛܝܢܐ ¹⁴³ܗܘ ܕܢܬܩܛܪ ܓ ܒܚܒܪܗ ܥܘܠܐܝܬ . ܠܐ ܡܪ ܦܐ ܟܠ ܕܐܢ ܠܗܘܢ . ܘܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܡܢܗ . ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ ܆
ActsGregPirang ܓܝܪ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܪ . . ܟܦܪ ܠܗ ܒXܝܚܐ ܘܠܐ X XX1 . ܟܠ ܐܢܐ ܇ ܕܐܥܒܕ ܠܟܘܢ ܨ ܒܝܢܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ .
ActsGregPirang ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܘܡܬܕܡܪ ܝܢ ܗܘܘ ܒܦܬ ܓܡܘܗܝ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܗܘ ܢܨ ܝܚܐ ܥXܗܘܢ ܘܡܘܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ
ActsGregPirang ܙܢܝܢ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܪܬܚܝܬ ܡܫ . ܟܠ ܗܘܐ ܒܨ ܘܡܐ ܘܒܨ ܠܘܬܐ : ܘܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܘܬܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܠܝܢ̈
ActsGregPirang ܐܬܕ̇ · |ܓܚܘ ܘܐܬܘ ܠܚܙܬܗ ܪܛܘܒܢܐ . ܟX ܟܠܢܫ ܡܫܘܐ ܗܘܐ ܟܠ . ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܓܝܪ XX1 . 226ܕܒ . Xܝܢܬܐ̈ ܘܕܡܢ
ActsGregPirang ܟܪ ܪܟܢܝܫܝܢ Xܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܥܠ ܚܟܡܬܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܗܘ ܢܨ ܝܚܐ . ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܗܘܘ
ActsGregPirang : ²⁹²ܒܚܝܠܗ ܬܡܝܗܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ XXܣܝܒܙ ܠܘܬܗ X ²X⁰ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܡܪ
ActsGregPirang ܕܩܐܡ ܒ̇Xܘܕܘܬܐ . ܐܢ ܡܓܘܫܐ ܗܘ ܘܐܢ ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܢ ܟܠ ܘܒܓܐܪܐ̈ ܘܒܩܫܬܬܐ̈ ³¹²ܘܢܬܟܬܫܘܢ ܥXܗܘܢ . ܘܢܚܪܒܘܢ
ActsGregPirang ܥܡܠܝܢ̈ ܘܛܘܪܦܝܢ̈ ܇ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܟܠ ܡܘܬܝܢ̈ . ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܐܒܘܢ ܗܢܐ ܪܒ ܪܥܘܬܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ : ܗܢܐ ܕܣܝܒܪ ܚܠܦܝܗ
ActsGregPirang ܓܒܝܢ̈ . ܟܕ ³¹⁷ܟܪܝܟܝܢ ܘܛܦܣܝܢ 5 ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܘܡܢܫܩܝܢ ܟܠ ܥܪܒܘܗܝ̈ ܘܐܡܪܘܗܝ̈ ܘܢܩܘܬܗ̈ |ܕܝܫܘܥ ܆ ܪܗܛܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
ActsGregPirang ܓܒܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܕܣܡܘܗܝ ܟܠ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨ ܘܡܐ . 39ܗܝܕܝܢ ܫܓܫܝܢ ܗܘܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ
ActsGregPirang ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܢ . ܘܟܠܢܫ ¹⁵ܕܡܬܬܠܡܕ ܘܗܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܐܢܫ ܟܠ ܕܫܪܪܐ . ¹³ܐܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܒܢܘܢ ¹⁴ܥܕܬ̇ܐ ܘܕܝܪܬܐ̈