simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ . ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ . ܘܕܢܐܡܪ ܕܠܪܘܚܢܐ̈ ܣܬܒܪ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܪܩܝܘܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܕܡܘܬܐ ܐܬܚܙܝ . ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܪ ܕܐܙܠ ܛܘܒܐ̈ ܡܠܝܢ ܗܘܘ . ܕܫܪܐ ܪܒܐ ܐܫܬ̇ܝܢ ܠܗ . ܟܠ . ܓܙܝܪܐ ܕܢܛ̣ܪ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܀ 149ܕܝܠܗ . ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܀ 39ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡܝܘܬܐ ܟܠ ܠܡܘܬܐ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܬܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܡ . ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ . ܬܘܒ ܢܨܗܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܝX X ܟܠ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܝܬܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܣܬܟܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܪܗ̇ .
PhiloxMab:TenMem ܀ X 116ܕܐܛܝܩܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܀ ܢܒܝܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܢܗܘܢ ܠܡ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܢܫ ܡܬܐܡܪܐ ܇ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ̈ ܘܪܚܫܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܗܘܐ ܟܠ ܝܡܢܘܬܐ ܀ XX ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܚܫ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܬ ܡܝܘܬܐ . ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܐ ܆ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܣܘܟܠܐ ܐܘ ܟܠ ܕܡܠܦܢܘܬܐ̈ XXXX X123 ܐܒܗܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܕܢܕܥ ܡܢ ܩܘܪܒܐ
PhiloxMab:TenMem . 69ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܓܪܗ ܐܘ ܐܢܫܘܬܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܟܠ ܘܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ X ܒܪܢܫܐ Xܝ XX 12
PhiloxMab:TenMem . ܐܢ ܐܠܗܐ ܢܚܬ ܆ ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܣܠܩ ܘܐܢ ܒܪܢܫXܐ : ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܆ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܣܠܩ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘ ܕܢܫܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܆ XX XX 09 ܕܢܡܘܬ ܨ̇ܒܐ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܟܠ ܐܢ ܡܫܟܚܐ . ܢܥܒܪܢܝ XXX X115 ܗܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem . ܕܢܠܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܐ . 65ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܦ ܟܠ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܠܐܓܝܪܐܡܪ ܫܚܝܡܐܝܬܐܠܗܐ . ܠܐ ܐܘܣܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܚܙܐ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܗܘ ܒܝܫܬܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܆ ܐܘ̇ ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܟܠ ܡܥܠܝܢ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܘ̇ ܕܠܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܪܒܐ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈ ܀ 1X1ܕܝܠܗ . ܛܘܒܝܟܝ ܣܒܬܐ ܣܝܡܬ ܛܥܡܐ . ܟܠ ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܪܥܝܢܐ ܒܡܐܡܪܗ . ܬܗܪܐ ܒܢܨܪܬ ܕܢܚ̣ܬ ܒ . ܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܡܬܝ ܕܡܕܪܟܝܢܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܫܥܬܗ ܡܬܪܫܡܐ ܨܘܪܬܗܘܢ ܟܠ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܩ̇ܒܠ ܗܘܢܐ ܕܥܬܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ .
PhiloxMab:TenMem . ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܥܠܡܐ ܐܠܗܐ ܒܓܢܣܐ ܟܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܀ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ . ܕ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܒܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܢ . ܫܐ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ .
PhiloxMab:TenMem ܐܬܚܕܬ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗ̇ ܓܒܝܠܬܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ . ܘܣܡܗ̇ ܒܗ ܟܠ . ܘܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܥܠ ܚܘܕܬܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܒܩܢܘܡܗ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ . ܕܢܫܬܥܐ X X X0 ܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܗ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܩܢܘܡܗ . ܫܪܝ ܠܗ ܕܝܢ ܒܫܪܒܗ ܕܒܪܐ ܡܢ ܟܪ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܒܪܝ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܕܚ̣ܙܐ ܨܘܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܐ ܢܫܐ ܀ · ܟܠ . ܡܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܀ ܐܢܗܪ ܫܪܓܘܗܝ̈ ܕܥܝܟܐ̈ ܐ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܒܝܕܥܬܐ ܡܬܐܡܪܐ · Xܝܪ̣ܥ ܓܝܪ ܚܟܝܡܐ ܒܩܕܡܐ ܟܠ ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܦ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ . Xܒ ܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ