simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar . ܘܟܕ ܐܫܬܡܠܝ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
ActsMari ܕܢܬܬܣܝܡܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ : ܡܥܝܢܐ
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Ath:Inc ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܢ̇ܣܒ . X
Ath:Treatises ²ܕܠܒܪܐ¹ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܟܚܬܐ ܕܩܘܠܣܐ ܕܫܡܥܝܢ
Ath:Treatises ܒܗ̇ . ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܬܬܪܝܡ Xܝ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ
Babai:BookUnion ܃ ܘܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ
Babai:BookUnion ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܗܐ ܩܢܘܡ
Babai:BookUnion ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex يثقل ܀ ܙܬܢ ܟܠ يقوت الكل
BarEbr:CandSanc ܘܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ ܢ̇ܣܒ
BarEbr:CandSanc ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ .
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
BarKoni:Schol ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂ ܟܠ ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܙ̇ܠ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̇ܦܩܐ ܓܦܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܣ̇ܬܝܟܝܢ ܘܬ̇ܚܒܝܢ . ܟܠ ܟܡܐ 62X |
Basil:SyrHex ܓܕܐ ܠܡܣܩ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܩܒܠܐ ܐܪܥܐ