simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܢܗ ܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܡܢܗ ܫܩܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ‏ ܟܠ ܀ 70 . ‏ ‏ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܥܛܦ ܘܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ . ܘܙܒܢ
ActsMarMaʿIn ܒܣܪ . ܘܐܦܩܘܗܝ ܘܓܪܘܗܝ ܘܪܓܡܘܗܝ . ܘܗܘ ܡܢ ܫܪܪܗ ܠܐ ܟܠ ܣܓ̇ܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ̇ ܕܥܒܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܥܠ
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܙܠ ܘܐܘܕܥܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܫܩܠܘܗܝ ܠܡܩܒܪܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܒܓܘܢܚܐ ܪܒܐ
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
Ath:ExposPs ܡܡܠܟ . ܘܕܢܘܕܥ ܕܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܘܡܪܝܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܡܠܟ ܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܡܠܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܕܒܗ̇ ܥܠ
Ath:ExposPs ܫܘܪܪܐ ܕܠܚܡܐ . ܢܘ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܡܬܪܣܝܢܐ . ܕܫ̣ܕܪ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܝܠܗ . ܕܩ̣ܪܐ ܟܦܢܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ܕܬܒ̣ܪ
Ath:ExposPs ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܠܡ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܢܡܠܟ . ܦܠܓܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܬܒܝܠ ܟܠ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܡܪܬܝܘ . ܘܒܝܢܬܟܘܢ ܝܦܠܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ .
Ath:HomEpist ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ X . ܘܣܟ̣ ܐܢ X ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܙܥܩ X ܠܐܒܐ . ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܣܡܝܗ ܠܠܒܗ ܘܐܚܫܟܗ ܠܒܘܝܢܗ ܘܐܥܡܛܗ̇ ܠܦܪܘܫܘܬܗ ܒܝܕ ܟܠ ܗܐ ܦܪܝܣ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ ܢ ܂ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗ ܝ · ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܩܦ ܟܠ ܐܡܗܝܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܥܡܪ ܒܗ̇ ܐ ܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡXܠܠ ܚܕܝܘܬܗ ܡܪܡܪܡܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܕܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܦܓܪܢܐ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܡܪܐ ܕ ܢ ܘܣܓܝܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܟܘܟܒܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܛܝܠܐ ܠܗ̇ ܥܠ ܢܗܝܪܐ̈ ܟܠ القول في الكواكب ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܕܘܒܪܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܥܠ
BarBahl:SyrLex ܕܚ̇ܙܝܐ . ܒܨ̇ ܐܫܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܦܝܣܛܝܩܘ̇ܣ ܀ ܐܣܛܝܐ ܐܕܢܐ ܀ ܟܠ ܘܡܐ ܕܐܬܥܝܕܬ ܐܦ ܕܠܐ ܡܚܙܝܬܐ ܝ̇ܠܦܐ ܟܠ ܕܫ̇ܡܥܐ ܘܐ̇ܡܪܐ
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܩ̣̇ܝܡܢ . ܘܠܝܬ ܕ ܟܠ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐX ¹ܫܡܗ . ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ⁴³ܢ̇ܦܠ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܢܒܝܐ̈ . ܐܦ ܟܠ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܙܛܡ̣ܘܗ̇ ܓܠܝܐ . ܘܡܛܠܗܕܐ
BarEbr:CandSanc ܕܡ̣ܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝ̣ܚ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܀ ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ . ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ . ⁴⁵ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܓܠܝܐ . ܒܕܓܘܢ