simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܒܘܨܪܐ ¹ ܕܚܙܝܬ ܠܒܪ ܨܝܕ ܐܚܪܢܐ̣ ²ܠܐ ܬܛܥܢ ³ܘܢܫܬܟܚ ܟܠ ⁸ܝ ܟܠܡܕܡ ⁷ܝ ܡܢ ⁰ X X 4ܐܢ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ¹ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܫܚܐ̣ ܢܕܥܟ ܠܡܦܝܕܗ̣ ܘܢܫܬܕܐ ܟܠ ܕܢܣ̣ܒ . X ܘ ܝ̇ X ³ܥܡܗ ܘܐܦ ܢܝXܠXܝ ܝܡܗ X ²ܘ ܝ̇ XXX ¹ X XXX
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܦܝܣܐ ܚܛܝܬܐ ¹¹ܠܠܒܗ̣ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ¹²ܥܡ̇ܪ ܟܠ ܝXX ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ X²ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ̈ X ¹ XXX X ² X ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ X . ⁰ܡܘܟܟܐ ܪܒܐ̣ ܪܡܘܬܐ : ܘܪܘܡܪܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ̣ ܕܬܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܛܒܢ̈ . Xܝ X ܓܠܝܙܐ X X ܟܪܟܢ̈ ܠܗ̇ ܓܝܪ XX ¹ X ܡܠܦ ܗܘܐ ܟܠ ܘܟܪܝܟܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ¹ܠܢܦܫܐ ܇ ܘܥܒܕܢ̈ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܚܪܒܐ ² ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܢ̇ܦܩ ܡܢ ܟܪܡܐ̣ X ܥܕܡܐ ܠܟܡܫܘܢܐ̈ . ܘܬܘܒ̣ ¹¹ܒܬܢܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ̣ ⁸ܘܠܐ ܚܠܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ ܫܟܪܐ̣ ⁹ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܦܪܘܫܘܬܐ̣ ܩܕܝܫܘܬܐ̣ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ̣ ²⁴ ܠܐ ܟܠ ܚܕܘܬܐ̣ ²¹ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܡܢ ²²ܚܫܐ̣̈ ܚܘܒܐ ²³ ܕܝܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢ ܕܨܒܬܐ ܆ ܚ̇ܐܪ ܡ̇ܢ ܒܗܘܢ ܇ ²³ ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܢܦܐ ܟܠ ²0ܢܬܚܘܐ ²¹ܠܫܒܪܐ ܕܗܒܐ ܐܘ ܣܐܡܐ Xܢܐܘ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ ²²ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܟܘܠܗ . X4ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̣ ܐܘ ܡܡܠܠ ܥܡ ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܠܐ ܟܠ ܕܝܢ ܕܡܗܠܟ ܐܢܬ ܥܡ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܟ̣ ܠܐ ܬܩܕܘܡ ܐܢܘܢ̣
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܫܐ̈ ܇ ܟܠ ܟܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܐܬܪܐ ܟܠ ܡܚܕܐ¹0 ܡܬܓܘܣܐ ܒܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܠܡܒܛܢ ܠܝܣܚܩ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ X ⁴ܟܠ ܡܢ X ³ܠܢ ²ܝ ܕܝܢ XX ¹ ܣ̇ܢܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܟܠ ddܝ ܕܐܡܬܝ ܠܝX X ⁰ܕܝܢ ddܝ ܝܘܚܢܢ X XXX X ܝ̇ ⁴ X ܕܫܦܪܢ̈ ⁷
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ̈ ²⁷ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܬܬܠ ²⁸ܠܢ ܠܒܐ ܓܢܒܪܐ ܥܠ ܟܠ ²⁴ܒܟܠ ²⁵ܡܕܡ ܇ ܟܕ ܡܟܒܫܝܢ ²⁶ܚܢܢ XX | ܗܕܡܝܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܒܝܫܢ̣̈ ܘܢܣܒ ܥܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܟܠ XX ¹ XX X X X0ܚ̇ܕܐ ܗ̣ܘ ܒܢ ܓܝܪ ¹ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܢܕܟܐ ܢܦܫܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܗ ²² ܕܒܣܪܐ . ²³ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܟܠ ²0ܡܬܝܕܥ ܫܩܠ ܛܥܢܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ̣ ²¹ܕܡܚܒ ܐܢܬ ܠܗ̣ ܝܬܝܪ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ¹ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܚܝܠܟܘܢ ܆ XܝX X |ܠܐ ܬܥܩܒ X ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܐܢ ܠܡܚܛ ܐܣܦܪܝܕܐ̣̈ ܘܐܢ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܠܗܒ ܝ ܢܝܒܕ X ܝ ܟܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ . ܝܠ̣ܦ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܠܡܣܒܥ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܇ ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ̣ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ³ ܕܡܬܗܝXܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ²ܕܠܐ ܫ̇ܘܐܐܢܐ ܘܠܐ ܕܐܚܐ ܆ XX ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³ X4ܐܢ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܕܪܟ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ¹²ܡܢ ܟܠܗ X ܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܆ ܡܣܝܥ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܫ̇ܒ ܗܘ̇ܝܬ ⁵ܕܫܘܝܢ ܠܟܠܒܐ̈ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܡܨܥܪܐ̈ ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ