simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ Xܢ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܘ . ܢ̇ ܟܠ ܗ̇ܘ ⁴ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܇ ⁵ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܚܕܝܢ ⁸ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ ܩܕܡ ܕܢܣܩ ܠܙܩܝܦܐ̣ ¹⁸ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܟܠ ܩܘܝ ܕܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ X¹⁵ܝ ܢܗܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܛܒܬܐ̣̈⁴ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܫ̇ܒ ܗܘ̇ܝܬ ⁵ܕܫܘܝܢ ܠܟܠܒܐ̈ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܡܨܥܪܐ̈ ²ܘܡܣܠܝܐ̣̈ ³ܘܕܚܣܝܪܝܢ ܡܢ
AbbaIs:Ascet XX ²ܕܫܟܢ X ¹ X 8ܐܢ ܛܥ̇ܡ ¹ܠܗ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܆ ܫܩ̇ܠ ܟܠ ܣܪܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ . X ܙܦܝܬܐ ³ X ܘܡܬܛܟܣܬܐ ⁴ X ܠܛܠܝܘܬܐ X Xܐܘ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܗ . ܒܨܝ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܠܟ ܐܚܝ̣ ܟܕ ܟܠ . ܗܟܢܐ̣ ܐܡ̇ܪ ܢܥܒܕ ܐܒܝ ܗ̇ܘ ¹⁸ܕܒܫܡܝܐ̇ ܐܠܐ ܫܒ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܬܣܬܢܐ ܇ ¹⁸ ܘܠܐ ܟܕ ܡܒܣܐ X ¹ܐܢܬ ܥܠ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܟܠ ܒܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ X ܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ ܠܐ ܬܦܠ ܇ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ Xܢ ܕܝܢ : ܕܫ̇ܩܠܬܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹²ܡܢܢ ܗܕܡܐ̈ ¹³ܕܚܕܕܐ̈ ܇ ¹⁴ܘܬܘܒ : ܕ ܗܕܡܐ̈ ܚܢܢ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܚܕ ܦܓܪܐܐܢܚܢܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܗܝܕܝܢ
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . X ܕܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܡܩܘܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܥܢܝܐ ܒܗ̣ ܢܘܪܐ ܗܘܝܐ̣ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠ ܠܡܐܚܕܗ̣ ܡܛܘܠ ܕܢܘܪܐ ܗܘ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ :
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܠܐ ܡܨ̇ܐ ܗܘܢܐ ܕܢܣܩ ܠܨܠܝܒܐ ܆ ¹ ܦܩ̣ܕ ܕܢܪܦܐ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܝ̣ܕܥ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܐܠ̇ܐ ܐܢ ܗܘ̇ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܠܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܐܙܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܚܬ ²⁹ܟܕ ܟܠ ²⁸ܗܟܢܐ̣ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܬܪܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܗܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܣܕܐ ܘܦܘܪܣܐ ¹¹ ܐܢܫܝܐ . XX ܗ̇ܝ ܕܝܢ ¹²ܕܦܠܓܘ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܟܠ ܙܩܝܦܐ̣ ¹0 ܝX X1ܛܘܦܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ |ܗ̇ܝ ܕܢܒܣܪ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ ܒܝܫܐ ܕܚܘܝܐ ܇ ܘܡܥܗܕܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ²⁵ܡܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܇ ܘܢܛܪܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܇ ܘܣܟܪܐ XXX XX |ܠܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ⁵ܥ̇ܒܕ ܛܒ ⁸ܕܡܬܪܢܐ̣ ⁷ܘܡܝ̇ܬܐ ܠܗ ⁸ܠܗܘܢܐ ܠܐ XX ܟܠ ܇ 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ²ܣܘܪܕܐ̣ ³ܕܟ̇ܠܐ ⁴ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܝܢ̈ ܆ |ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ XX ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ . XܝXXXܐܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܒܬ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ⁸ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ̇ ⁷ܒܨܝ ⁸ܠܘܩܕܡ ܐܢ ܒܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ³ܨܝܕ ܐܢܫ̣ ܐܘ ܠܡܠܥܣ ܡܕܡ̣ ⁴ܐܘ ܠܡܫܬܐ ܐܘ ܠܡܕܡܟ̣ ⁵ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܫܝܚܐ ܗܘ . X X 4ܘܬܘܒ : ܟܠܗ̇ ܡܪܝܪܘܬܐ̣ ܟܠ ܘܐܪܡܝܐ̣ ܝܘܢܝܐ ܘܒܪܒܪܝܐ̣ ܓܙܘܪܬܐ ܘܥܘܪܠܘܬܐ̣ ܐܠܐ