simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܕܡ ܡܢ ⁵ܚܒܪܗ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܢܚܙܐ ܟܠܡܕܡ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܇ ܟܠ ܘ[ . . . . . . ]ܐ ¹ܕܚܩܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܡܢ ܢܦܫܐ . X ܕܢܦܪܘܫ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ̣ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ³ ܕܡܬܗܝXܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ²ܕܠܐ ܫ̇ܘܐܐܢܐ ܘܠܐ ܕܐܚܐ ܆ XX ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܠܐ ܬܚܘܪ ⁸ܣܛܪ ܡܢ Xܐܢܢܩܐ |ܣܓܝܐܬܐ . ܠܐܕܢܝܟ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܐܢܐ ܇ ܒܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܐܘ ܒܕܟܪܐ ܫܦܝܪ ܐܦܐ̣̈ XXXX
AbbaIs:Ascet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ¹³ X4ܐܢ ܒܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܥܕܪܟ ܡܢ ܟܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ¹²ܡܢ ܟܠܗ X ܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܆ ܡܣܝܥ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ¹ܗ̇ܘ ⁵ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܒܐ ܟܠ . |ܐܡ̣ܪ Xܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ²ܕܗ̇ܘ ³ܕܟܝܐ ܗܘܐ ܠܒܗ̣ ⁴ܥܠ ܗܕܐ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܟܠ |ܕܥܡ̇ܪܐܢܬ ܝܘܡܐ X ܩܕܡܝܐ̣ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈ ܘܥܒ . . . ܕܐ̣ ܟܕ ⁸ܣܠ̣ܩ ⁹ܠܥܪܣܐ ¹0 ܨܝܕ ܟܠ ⁷ܒܥܪܣܐ̣ ܐܚ̣ܕ ܬܪܥܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠܘܗܝ ܘܥܒ̣ܕ ܐܓܘܢܐ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܆ ¹ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܚܝܠܟܘܢ ܆ XܝX X |ܠܐ ܬܥܩܒ X ܟܠ ܐܢܬܘܢ ܥܒ̇ܕ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܐܢ ܠܡܚܛ ܐܣܦܪܝܕܐ̣̈ ܘܐܢ
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܫܐܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܪܒܐ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ : ܣܒ ܡܢܝ ܙܦܠܢ̣ ܐܘ ܗܒ ܠܝ ܟܠ ¹ ܡܢܐ ܦ̇ܩܚ ܠ ܝܬܝܪ . XX ܐܠܐ ܐXܢ ܡܨܠܐXܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܡܬܝ ܝܒ̇ܫ ܥܩܪܗ̣ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܥܒܕ ܦܐܪܐ̈ . 0 ¹ XX ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐܠܗܐ . ¹ܐܝܠܢܐ ܓܝ܏ܪ X X ܕܫ̇ܬܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܘ X ² X X ³ܘܥܐ̇ܠܐܢܬ ܨܝܕ ܐܚܐ̈ X ¹ XܝX ܬܫܒܩܝܘܗܝ X ܝ ܟܠ X ܕܟܘܪܗܢܐ ܇ ⁴ܘܠܐ ܬܘܒܕ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܘܐܢ ⁴ܝ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܬܣܬܢܐ ܇ ¹⁸ ܘܠܐ ܟܕ ܡܒܣܐ X ¹ܐܢܬ ܥܠ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܟܠ ܒܢܦܫܟ ܒܗܠܝܢ X ܙܥܘܪܝܬܐ̣̈ ܒܡܕܡ ܕܩܫܐ ܠܐ ܬܦܠ ܇ ܘܠܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܚܘܪ ܗ̣ܘ ܒܗ̣ ܘܒܥ̇ܒܕܗ̣ X ܘܒܗܘܓܝܗ̣ ܟܠ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ³ܝ X4ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ ܇ 0 XX ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܒܪ ܐܢܫ ܇ ܘܕܢܗܘܐ ⁹ܠܗܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ¹0ܒܣܢܐܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܟܠ ܒܡܕܥܐ ܇ ܠܡܣܢܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܪܚܝܡܢ̈ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܓܢܣ ܟܢܫܬ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܛܒܐ̈ ܐܥܠ X ⁵ܠܡܠܟܘܬܗ ܟܠ ⁵⁵ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ . ܡܨܝܕܬܐ Xܝ X ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܕܝܬ ܒܝܡܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܚܫܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܕܢܦܣܩܘܢ . XX ³ XXX ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ¹ܚܒܝܒܐ ܟܠ ܙܩܝܦܐ . ¹ܙܩܝܦܗ ²ܓܝܪ ܕܝܫܘܥ |ܡܚܡܣܢܢܘܬܐܐܝܬܘܗܝ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܓܘܐ . ⁸ܐܦܠܐ ܓܝܪܐܢܫ ܣܢܝܩܐܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܇ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܢܐ̣ ⁵ܕܕܝܠܗ ܗܘܐ ܇ ⁸ܐܠܐ ܐܝܬ ⁷ܗܘܐ ܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܫܥܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܢܝܚܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܢܚܬ ܨܝܕ