simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܕ ¹ܡܢܟܘܢ ܢܥܒܕ ܨܠܘܬܗ ܇ ²ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܐܟܣܢܝܐ ܆ ܟܠ Xdd· ܒܡܒܣܝܢܘܬܐ XX ¹ X XX ܐܢ ܡܙܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܆
AbbaIs:Ascet ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̣̈ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܟܠ ܗܟܝܠ ܦܐܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܬܝܒܘܬܐ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ X
AbbaIs:Ascet ܥܠܬܐ ³ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܡ̣ܪ ܗܘܐ Xܢ ܕܝܢ : ܕܫ̇ܩܠܬܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܦܣܩܘ ܡܢܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ . ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬܗ̣ ܘܠܩܪܝܬܐ ⁵ܦܪܓܠܗ ⁸ܕܠܐ ܢܥܘܠ . Xܢ ܟܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܬܩܢܐܝܬ̣ ܘܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܢܗܝܪܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ . X ܓ . ¹ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܟܠ ²ܐܬ̣ܝܠܕܬ̣ ³ܝܘܡܢܐ ܫ̣ܪܝܬ ܒܥܒܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܟܢܐ ܗܘܝ
AbbaIs:Ascet ܐddܠܢܐ ܛܒܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܇ ܐܝܠܢܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܟܠ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒܐ̈ X ܥܢܒܐ̣̈ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܛܒܐ̈ ܬܐܢܐ̈ . ܗܟܢܐ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ Xܢ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܘ . ܢ̇ ܟܠ ܗ̇ܘ ⁴ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܇ ⁵ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܚܕܝܢ ⁸ܠܗ .
AbbaIs:Ascet ⁴ ܡܐ ⁵ܕܡܙܕܪܥ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ . ⁸ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܟܠ ³ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܢܥܒܕ ܟܘܠܗ ܚܝܠܢ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܆ ܠܐ ܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ . X ܦܘܩܩܐ X ¹ XXX XX ܘܠܐ ܟܠ |ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܆ ܘܥ̇ܪܩ X XXX ܠ̇ܐ ܬܦܬܚ ܦܘܡܟ ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ̣
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܐ ܠܗ ܇ ¹ܗ̇ܘ ⁵ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܒܐ ܟܠ . |ܐܡ̣ܪ Xܝ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ²ܕܗ̇ܘ ³ܕܟܝܐ ܗܘܐ ܠܒܗ̣ ⁴ܥܠ ܗܕܐ
AbbaIs:Ascet ³ ܒܝܫܬܐ ܇ ⁴ܕܢܬܡܨܐ ⁵ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ X ܗܠܝܢ ܟܠ ܦܠܚܝܢ ܚܢܢ ܛܒܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥ̇ܒܕܢ ܫܠܡܐ ܕܠܐ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܇ ܦ̇ܩܚ ܠܟ ² ܕܢܬܬܥܝܩ ܗ̇ܘ ³ܕܩܪܟ̣ ܐܘ ܕܬܓܘܪ ⁴ܒܠܒܟ ܟܠ ܒܕܘܟܬܐ̣ ¹ܘܬܐܠܦ ܕܙ̇ܕܩ ܠܐܢܬܬܐ ܠܡܠܥܣ ܬܡܢ ܆ ܠܐ ܬܬܒ
AbbaIs:Ascet ܢܝܚܝܢ̈ ܆ |ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ XX ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ̣ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ . XܝXXXܐܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܒܬ
AbbaIs:Ascet ⁵ܥ̇ܒܕ ܛܒ ⁸ܕܡܬܪܢܐ̣ ⁷ܘܡܝ̇ܬܐ ܠܗ ⁸ܠܗܘܢܐ ܠܐ XX ܟܠ ܇ 0ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܗ̇ܘ ²ܣܘܪܕܐ̣ ³ܕܟ̇ܠܐ ⁴ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܠܗ ܘܗܠܝܢ ܕXܨܠܝܢ ܘܗܠܝܢ Xdd X Xdd· ܟܠ . ܚܕ ¹0ܐܢܘܢ ܓܝܪ ¹¹ܦܓܪܐ XX ܘܡܥܕܪܝܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܐܦ ¹²ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܨܒܘ ܕܝܢ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܝ ܡܢܗ̇ X ⁵⁹ܢܦܫܗ X ⁵⁸ܒܪܝXܝ ܗ̣ܘ X ܟܠ ܘܩܘܝܘ ܒܒܬܝܗܘܢ̈ . ܠܟܠ ܨܒܘ ¹⁸ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܣ̇ܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ dd ܥܠ ܡܕܡ X0 ¹ X XX O⬩ܐܢ ܢܩܪܝܟ ܐܚܘ̣ܟ ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܟܠ ܠܟ : ܐܢ ܛܒܐܝܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ̣ ܐܘ ܠܐ X . ⁰ X ܕܝܗ̇ܒ ܐܢܬ X ²ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ̣ ¹⁶ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܥܒܕܝܘܗܝ ܆ ܠܐ ¹⁷ ܡܫܟܚ ܟܠ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ¹⁴ܘܢܗܦܟܝܘܗܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܢ ¹⁵
AbbaIs:Ascet ⁴ܡܐܢ ܕܦܪܙܠܐ ܇ ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܢ ܠܒܝܬܗ ܟܠ ܦܠܝܚܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܕܫܘܩܦܐ ³ܐܘ ܕܐܟܣܝܕܐܐܦ ܠܐ
AbbaIs:Ascet ܓܐܪܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ⁵ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܗܘܘ ܓܝܪ ܟܕ ܫܕܝܢ ܟܠ ܠܡܩܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ̣ ܘܗ̣ܝ ⁴ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ ܡܢ