simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ] X ܂ ܢܣܘ ܢ X ܚܒܪXܐ ܂ ܗܠܝܢ XܘX Xܢ X ܙ ·X ܂ ܟܠ ܘXܢܐ ܕܝXܐ ܕܒܝܫ X ܝXܢ Xܝܕܝ̈ ܝXܝܬ Xܢܬ ܀ ܝXܘܪ ܂ ܣ XܝXܪ ܂