simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܡܟܪܪܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܕܘ̣ܝ ²ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܐܘܣܝܐ ܘܕܐܠܗܘܬܐ . ܘܟܕ ܡܫ̇ܬܝܠܦ ܆ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܝܗܘܢ . ܘܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ .
- ܛܒ ܡܚܝܕܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܘܟܕ ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܠܢܦܫܗ ܕܒܪܢܫܐ : ܐܡ̇ܪܬ ܕܫ̣ܢܝܬ ܠܘܬ ܒܣܪܐ :
- ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܩܪܒܝܢ̈ ܠܗ̣ ܚ̇ܒܠ ܐܢܝܢ̈ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܓܝܪ ܘܟܕ ܕܝܢ ܒܪܡܙܐ ܙܒܢܝܐ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܡܫܥܒܕܐ . ܐܠܐ
- ܗܘܐ ܒܣܪܐ : ܒܗ ܬܘܒX ܐܝܟ ܕܒܪܝ̣ܫܝܬܐ : ܟܠܗ ܟܝܢܢ ܐܙܕܕܩ ܆ ܘܟܕ ܒܗ : ܐܠܐ ܐܬܚ̣ܙܝ ܙܕܝܩܐ : ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܝܬܘXܘܝ ܙܕܝܩܘܬܐ :
- ܠܐ Xܢܟܪܝܢܢ ܝܗ ܠܚܫܐ ܇ ܢܛܝ̇ܢܢ ܠܗ ܕܠܐ ܚ̣ܫܐX ܡܩܩ ܘܟܕ ܟܕ ܠܗ ܕܒܒܣܪ ܡ̇ܝܢ ܚ̣ܫ ܇ ܒܐܠܗܘܬXܘ ܕܝܢ ܪܠܐ ܚܫܐ ܩܝ̇ܘܝ ܇
- ܠܐ Xܝܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܠܚܫܐ ܇ ܢ̇ܛܪܝܢܢ ܠܗ ܕܠܐ ܚܫܐ . ܢܣܝ̣ܡ ܠܟ ܘܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܕܒܒܣܪ Xܝܢ ܚܫ ܇ ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܚ̣ܫ ܇
- ܗܟܢܐ X ܐܝܬܘܗܝ : ܐܬܝܝܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܚܘܬܐ̈ : ܟܕ ܒ̇ܠܥ ܘܟܕ ܕܠܘܬ ܟܠܗ̇ܝ ܫܠܗܒܝܬܐ ܫܢ̇ܝ : ܘܪܬܚ̣ ܘܐܬܗ̇ܕܪ ܡܢܗ̇ :
- ܩ̇ܕܡ ܚ̣ܙܐ ܕܡܫ̇ܬܚܠܦ ܆ ܩ̇ܕܡ ܐܪܡܝ ܠܗ ܥܘܕܪܢܐ . ܡܛܠܗܢܐ ܘܟܕ . ܥܒܕܗ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ܫܠܝܛ ܒܝܬܗ̣ ܘܕܢܝ̇ܩܪ ܠܛܒܬܐ .
- ܠܗܘܢܐ ܕܟܬܒܐ ܡܒܚ̇ܝܢܢ ܆ ܥܘܬܪܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܟܕ ܫܪܝܪܐ : ܥ̇ܡܕܐ ܘ̇ܘ ܕܒܡܘܬܗ ܡܫܬܡ̇ܠܐ . ܒܗ ܡܬܓ̣ܙܪܝܢ .
- ܫ̇ܠܝ : ܫܘܪ X XX X X ܡܢ ܚܛܐ̈ ܚܕܬܬܐ̈ ܓܒ̣ܠ ܘܥܒ̣ܕ ܠܐ ܕܒܚܐ ܘܟܕ ܠܐܘܟܪܣܛܝܐ X ܘܠܟܣܐ ܒ̇ܪܟ : X XܪX X ܝܟ ܕ ܘܪܝܫ ܪܘ ܡܕܡ ܟܕ ›
- ܒܪܗ ܕܢܘܢ : ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ Xܝܬ ) . ܦܨܚ ܐ ( ܡܐ ܠܬܐ ܥܒܕ ܇ ܟܘ ܘܟܕ ܓܒ̣ܠ ܘܥܒ̣ܕ ܠܐ ܕܒܚܐ ܚܕܬ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܢܣ̣ܒ ܆ ܗܟܢܐ
- ܛܒ ܩܛܘܠܐ ܐܝܕܗ ܡ̇ܛܢܦ ܒܕܡܐ ܆ ܘܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܚ̇ܛܐ . ܘܟܕ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܩܢ .
- ܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܠ . ܡܝܚܬܢܘܬܗ ܓܝܪ ܕܫܡܫܘܢ ܆ ܘܟܕ ܪܘܫܥܐ ܠܥ̇ܒܕܐ ܢܦܘܩ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܢܬܒܘܥ ܐܢܘܢ ܆
- ܠܘܩܝܠ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܝ̣ܪܝ ܆ ܠܐ ܫܒܩܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܘܟܕ ܕܨܚܚܐ̈ ܐܚܪܢܐ ܆ ¹̈ ܕܐܬ̇ܩܢ ܐܘܪܚܗ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ .
- ܡܦܫܩ Xܐܝܕܐ ܗܝ ܒܝܫ̣ܬܐ ܪܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܕܠܘܬ ܝܘܬܪܢܐ ܘܟܕ ܥܩܘܣ ܇ ܐܝܬ ܒܝܫ̣ܬܐ ܒܡ̣ܝܢܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܥܒܕܗ̇ .
- ܐܛܥܡ̣ܬ ܐܢܘܢ ܡܝܢ ܐܓܢܐ ܕܚܟܡܬܐ X ܫܪܝܪܬܐ : ܘܣܒ̣ܥܬ X X ܘܟܕ ܒܪܝܬܐ ܫܩܠܬ : ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܢܐ̈ › XX XX X ܕܚܣܝܢܐ ܚܛܦܬ ܆
- ܐܬܬܨܝܕ² ܨܝܕܐ ³ܛܒ̇ܐ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܘܟܕ ܆ ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܠ ܛܘܪܐ̈ . ܘܥܠ ܟܠ ܪܡܬܐ̈ . ܟܕ ܛܒ
- ܕܝܢ ܫܪܝܢܢ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܩܕܡܢ ܐܡܪܢܢ . ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܘܡܩܐ̈ ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܥܒ̣ܕܝ ܘܐܝܣܪܝܠ ܓܒܝܝ .
- ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܢܫ̇ܝܢܢ ܐܘ ܝܬܡܚܠܝܢܢ ܡܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܠܫܥ ܇ ܘܟܕ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܇ ܕܙܪ ܩ ܠܢ ܪܕܠܐ ܢܘܚܐ ܘܟܠܫܥ ܇ ܚܘܝܚܐܝܪ
- ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܕܠܐ ܥ̣ܝܠ ܘܟܕ ܟܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܆ ܐܠܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܠܐ ܡܬܗ̇ܝܡܢܢܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ .