simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܘܒܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܕܝܥܝܝܢ ¹0ܠܢ ¹¹ܒܝܢܬ ܚܛܐ̈ ܘܚܢܩܝܢ ܗܠܝܢ ܠܢ ܠܒܐ ܕܡܫܪܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܢ̈ ⁸ܠܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ X .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܡܥܒܕ ܐܢܝܢ̈ ܩ . ܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̣ XX ܒܗܬܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܚ̇ܐܪ ܒܟ ܒܟܠ ܥܒ̇ܕ ܐܝܢܐ ¹ܕܥܒ̇ܕ X |ܐܢܬ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ²⁹ ܕܫܒܬܘ X . ³ܕܡܐ̣ ³¹ܐܬܐ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ²⁶ ܠܡܥܠ ²⁷ܠܐܪܥܐ ²⁸ܕܡܘܠܟܢܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܠܘ ܠܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ X ܗܘܐ ܇ ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܝܒܪܘ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܬܐܟܠܘܢ ܘܬܫܬܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪܐ X ܕܡܠܟܘܬܐ ¹0ܕܝܠܝ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ¹²ܕܬܛܪܘܢ ܕܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ¹³ܠܐܢܫ ܒܠܒܐ ܐܘ ܗܠܝܢ ܇ ⁰ ¹ ⁹ ܘܐܢ ܢܫܡܥ ܠܐܢܫ ¹0ܕܡܫܒܚ ܠܐܚܪܢܐ̣ ¹¹ܚܣ̇ܡ .
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . X X ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܘܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܚܣܟܘܬܐ ܡܘܒܕܝܢ ¹³ܠܗ ¹⁴ܡܢܢ .
AbbaIs:Ascet ܐܢܝܢ̈ ²ܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܛܥ̣ܢ ܐܕܡ ܟܕ ܐܟ̣ܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ¹ܒܢܦܫܐ ܕܝܘܬܐ̣ ܘܪܟܒ ܠܗ̇ ܥܕܡܐ ܕܦ̇ܪܫ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕ ⁷ܓܢܒܐ̣ ܐܢ ܐܝܬܝܢ ܒܛܝܪܐ ⁸ܢܘܟܪܝܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܢ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܚܛܝܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܡܘܒܕܘ̣ ܕܦ̇ܪܫ ܠܢ ܡܢ ܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐ̇ܙܠ ¹⁴ܨܝܕ ܙܩܝܦܐ . ¹⁵ XXX ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܩܡܘ ܥܠ ¹³ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢܦܣܩܘܢ ܐܢܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ²0ܕܗܘܘ ²¹ܠܗ ܟܠܠܬܐ̈ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ̣ ܡܬܒܩܝܢ ܗܠܝܢ ¹⁸ܒܦܠܐܬܐ̈ ܆ ¹⁹ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܢܚܙܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ .
AbbaIs:Ascet X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ ²¹ܕܡܨܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܗܘܘ ܚܕ ܒܡܪܝܐ̣ ܟܕ ¹⁸ ܣܕܩܐ ܡܟܝܠX ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ⁴⁵ܟܠܗܝܢ ܡܚܣܪܢܝܬܐ̈ | ⁴⁶ܐܝܬܝܗܝܢ Xܝ ܕܗܘܢܐ . ܗܠܝܢ X³ ܝܐܘ X XX ܕܡܬܚܠܛܐ dd XX²ܕܡܬܬܢܝܝܝܐ X ܒܝܫܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܡ̇ܪ ¹0ܗܘܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ̣ ܟܕ ܡܠܦ ܠܢ̣ ܕܐܢ ܡܬܦܢܝܢ ܗܠܝܢ ܬܬܝܗܒ ܠܗܐܣܛܠܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܘܪܗܒܘܢܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ²⁸ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ²⁹ܕܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ³0ܠܗܘܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ²⁵ܘܗܫܐ ܗܐ X ²ܡܪܝܡ ²⁷ܪܝܫܝ 0ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ¹⁷ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܥܒܕ ܇ ܡܛܠ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܣܩ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܩܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܫܡܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܡܠܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܕܟܠܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܡܡܗܝܡܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܘܫܐ̈ X⁷ܕܡܫܬܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܕܢܫܬܕܐ ⁶⁸ܒܚܫܘܟܐ . ܕܠܥܠܡ .
AbbaIs:Ascet ¹⁹ܕܡܛܝܘ ²0ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܟܚܘ ܠܒܟܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܡܢܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ .
AbbaIs:Ascet ܝX ܚܕ X ³ X X ⁴ܘܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܦܝܝX X ²ܡ̇ܢ ¹ ܕܗܘܐ X X ܗܠܝܢ ¹⁵ܡܗܝܡܢ ܗܘ̣ܝܬ ܆ ܥܠ ܣܓܝ X ¹ܐ ܩܝܡܟ̣ ܥܘܠ ܠܚܕܘܬ ܗ ܕܡܪܟ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ⁵ܟܕ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܟܘܢ ܘܡܫܪܬܚܢ̣̈ ܠܐ ܒܛܝܠܐ̈ ܘܠܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ̣ ܪܚܡܬ ⁴ܐܚܘܬܐ ܇ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܚܡܬ ܐܚܘܬܐ̣ ܚܘܒܐ .
AbbaIs:Ascet ܓܝܪ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ³ܐܦ ܠܡܬܚܫܒܘ ܐܢܝܢ̈ . ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܫܘܟܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ̣ XX ܒܗܬܬܐ ²ܗܝ ܬܘܒ ܘܗ̇ܝ ܕܬܬܛܦܝܣ ܠܗܝܢ ܟܣܝܐܝܬ .